Kungsbacka innerstads tillväxt möjliggörs med parkeringshus

Nu startar projektet med att bygga parkeringshus i innerstaden. Kommunen ska förvalta det cirka 33 000 kvm stora parkeringshuset med omkring 1000 parkeringsplatser. Huset byggs nära Söderstaden vid Lindens torg, och planeras vara klart våren 2021.

Upphandling klar

Totalt sex företag var intresserade av att lämna in anbud till kommunen för byggnationen av parkeringshuset. Tuve Bygg vann upphandlingen och har undertecknat entreprenadkontraktet.

Detaljplanen styr utformning

Totalentreprenören Tuve Bygg projekterar och bygger huset. Materialval och utformning av huset styrs av detaljplanen och myndighetskrav, till exempel järnvägens dragning, den markyta man har att bygga på och estetiken som ska vara välkomnande och bjuda på god sikt genom huset, vilket bidrar till en trygg och ljus miljö i samklang med en växande stadsdel. 

I arbetet med detaljplanen för Aranäs etapp 3 visade sig parkeringsbehovet vara större än vad man räknat med. Det har bland annat att göra med utbyggnad av idrottshallen, kommande arena, nya bostäder och verksamhetslokaler. Snart påbörjas byggnationen av parkeringshuset vilket tryggar kommunens tillgång av parkeringsplatser i stadsdelen. Byggnation av bostäder och verksamheter i området planeras att starta efter det att parkeringshuset färdigställts. Parkeringshuset blir även en bullerbarriär för kommande bostäder i området. 

Kungsbacka kommuns första parkeringshus

Parkeringar på mark är inte längre ett alternativ i Kungsbacka innerstad om staden ska växa. I och med byggnation av parkeringshuset möjliggör vi en önskad utveckling av en tillgänglig stadsmiljö. 

Vi bygger vårt första kommunägda parkeringshus i Kungsbacka och vi är spända och har förväntningar på ett lyckat resultat både estetiskt, tekniskt och ekonomiskt, säger Henric Alike, projektsamordnare på förvaltningen för Service.

Kontakta gärna

Maria Rosenberg
Verksamhetschef Lokalförsörjning
0300-83 44 30
maria.rosenberg@kungsbacka.se