Samarbete skapar vårt framtida Kungsbacka

Var går våra största vägstråk och hur ser befolkningsantalet ut? Vad har näringslivet för behov av mark i kommunen? Svaren på detta och många liknande frågor har varit grunden i arbetet med Kungsbacka kommuns framtida bebyggelse.

Raquel Sandblad och Andrea Ericsson är planarkitekter på Strategiska avdelningen på Kungsbacka kommun. Tillsammans har de arbetat med en ortsanalys som i sin tur givit en nulägesbild av kommunen, en viktig del i det pågående arbetet med den nya översiktsplanen*, Vårt framtida Kungsbacka.

–  Det handlar om att se vart vi står i dag för att få en bild av hur Kungsbacka ska kunna utvecklas framöver vad gäller Kungsbackas mark- och vattenanvändning, säger Andrea Ericsson.

I det ingår många olika delar.

– Vi utgår från vad människan behöver där hon bor. Hur nära är det till grönområden och rekreation? Till vägar, service och skolor till exempel? säger Raquel Sandblad.

Omvärlden påverkar

I arbetet har Raquel och Andrea haft möten med andra kommuner, såsom Göteborgs Stad och Mölndals stad, som just nu också arbetar med sina översiktsplaner.

– Det är viktigt att se vad de närliggande kommunerna har för framtidsplaner så att vi kan samverka med varandra, säger Andrea Ericsson.

Raquel Sandblad fortsätter:

– Mycket hänger ihop över kommungränserna. Vattnet från en å som börjar rinna på ena sidan kommungränsen, kan exempelvis fortsätta på andra sidan. Och ser vi på utpendlingen från Kungsbacka är den stor och ger tryck på trafiken.

Många kompetenser inom kommunen

Att ta tillvara på de kompetenser som finns inom kommunen är också en viktig del i deras arbete. Just nu arbetar de med en bebyggelsestrategi, som ett steg vidare efter ortsanalysen. Strategin ska fungera som riktlinjer för kommande bebyggelse i Kungsbacka kommun och där är det viktigt att kika på hur prognoserna ser ut för framtiden.

– Det har varit mycket intressant att få med sig olika perspektiv, såsom tillexempel hur ser framtidens skola ut? säger Raquel Sandblad.

Levande strategi

För att få ett helhetsperspektiv av kommunens utveckling har de haft möten med många olika förvaltningar och enheter på kommunen, såsom Förskola & Grundskola, Service, Näringslivsenheten och Styrning & Analys.

– Samtidigt som strategin ska kunna fungera på lång sikt så ska översiktsplanen vara levande och kunna uppdateras kontinuerligt varje mandatperiod, säger Raquel Sandblad.

I arbetet har de diskuterat vart de ska lägga sitt fokus, exempelvis vilka olika områden i Kungsbacka som är viktiga att fokusera på i ett större perspektiv.

– E6:an och tågspåret är själva ryggraden i kommunen. Här, i närheten, kan det finnas en stor utvecklingspotential då dessa områden har god infrastruktur knuten till sig, säger Andrea Ericsson och fortsätter:

–  God infrastuktur ger i sin tur förutsättningar för ett välfungerande och gott vardagsliv och ett blomstrande näringsliv.

Helheten viktig

I Kungsbacka finns det till skillnad från en del andra kommuner även ett högre tryck på de mindre orterna.

– Vi har en förhållandevis liten stadskärna och behöver fokusera på att utveckla staden för att kunna möta invånarnas behov av närhet till service. Men både stad, landsbygd och de mindre orterna är viktiga, säger Andrea Ericsson.

I nästa artikel i serien om översiktsplanen som kommer i september kommer ni att kunna läsa om arbetet med landsbygd. Håll utkik!

Läs mer om arbetet Vårt framtida Kungsbacka här.

Läs mer om vad en översiktsplan är här.

Kort om arbetet med den nya översiktsplanen:  

Elva personer från olika förvaltningar ingår i en projektgrupp som arbetar fram den nya översiktsplanen. Projektgruppen i sin tur är uppdelad i olika områden utifrån kompetens.  

Så tycker du till!

I nuläget siktar kommunen på att öppna upp för samråd våren 2020. Samråd innebär att de som bor, verkar och vistas i Kungsbacka, samt alla andra som är intresserade kan tycka till om översiktsplanen. För mer information om hur du deltar, håll utkik här på www.kungsbacka.se eller följ vår Facebooksida.