Polisen och tjänsteman på kommunen står tillsammans utanför kulturhuset Fyren

Kungsbacka bland de tryggaste kommunerna i Sverige

Kungsbacka kommer på plats 11 av 290 i Sverige på listan över tryggaste kommunerna och hör till den fjärdedelen av kommuner med bäst resultat. Det visar en dagsfärsk rapport från Sveriges kommuner och regioner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som jämför trygghetsarbetet i Sveriges kommuner för 2019.

– Det är glädjande att se att Kungsbacka får fina siffror i de nationella jämförelserna över trygga kommuner. Som kommun är vi oerhört angelägna om att jobba brottsförebyggande för att erbjuda en trygg och säker plats att leva och bo på, säger kommunstyrelsen ordförande Hans Forsberg.

Minskning av våldsbrott i Kungsbacka

Antalet anmälda våldsbrott per tusen invånare varierar stort mellan landets kommuner. Här placerar sig Kungsbacka på topp tio av Sveriges kommuner. I Kungsbacka har antalet våldsbrott minskat per tusen invånare. När siffrorna för landets kommuner varierar mellan 3 och 18 visar Kungsbacka en siffra på 4,4 för antal anmälda våldsbrott per tusen invånare. Under en 10-årsperiod har siffran minskat med hela 23 procent i Kungsbacka. Även antalet stöld- och tillgreppsbrott har minskat med 31 procent och här visar Kungsbacka bästa siffran i Halland. Däremot har antalet anmälda brott om skadegörelse ökat något, enligt rapporten.

Tryggare platser och socialt arbete för att minska brott

I Kungsbacka arbetar vi på bred front för att behålla och öka tryggheten. Vi jobbar både med att öka tryggheten på fysiska platser bland annat genom belysning, skötsel, bevakning och närvaro av polis, nattvandrare och andra vuxna samt grannsamverkan. Men också med sociala insatser för att minska risken för att människor ska begå brott, genom till exempel ungdomsverksamhet, föräldraskapsstöd och värdegrundsarbete i skolorna.

Överenskommelse mellan kommun och polis och medborgarlöfte

Kungsbacka kommun har varje år sedan 2010 en överenskommelse med polisen. I överenskommelsen tar vi fram gemensamma utvecklingsområden och prioriterade målområden. Vi frågar också invånare vad de tycker att kommunen och polisen kan göra för att öka tryggheten i Kungsbacka. Utifrån de svaren tar vi fram ett medborgarlöfte om hur vi ska jobba brottsförebyggande för trygghet. Medborgarlöftet innebär konkreta aktiviteter som vi lovar att genomföra under de kommande två åren.

– Vi har ett tätt och väl fungerande samarbete med polisen och jobbar tillsammans för att behålla och öka tryggheten i Kungsbacka kommun, säger kommundirektör Malin Aronsson, som också framhåller att arbetet kommer fortsätta i kommunledningsgruppen under 2020 med att ytterligare förstärka samarbetet och samverkan.

I Kungsbacka kommun är det lokala Brottsförebyggande rådet (Brå) som leder arbetet med trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Brå är ett nätverk med kommunens förvaltningar, räddningstjänst, polis och ambulans.

Om rapporten och läget nationellt

Sveriges kommuner och regioner - SKR och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB presenterar nu öppna jämförelser av trygghetsarbetet i Sveriges kommuner för 2019. Rapporten som de tagit fram visar statistik över anmälda brott och jämför bland annat kommunernas brottsförebyggande arbete.

Antalet olyckor, bränder och brott är relativt konstant på nationell nivå de senaste tio åren, men den upplevda otryggheten ökar. Under 2018 anmäldes drygt 1,5 miljoner brott i Sverige, vilket är ungefär lika många som för 2017. Under den senaste tioårsperioden har det totala antalet anmälda brott ökat med cirka 10 procent. Det är viktigt att tänka på att statistiken visar antalet anmälda brott och inte antalet faktiskt begångna brott. Hur stor andel av de faktiska brotten som anmäls varierar beroende på brottstyp.

Kontakta gärna:

Malin Aronsson, kommundirektör, 
0300-83 42 32
malin.aronsson@kungsbacka.se

Hans Forsberg, kommunstyrelsen ordförande
0300-83 47 64
hans.forsberg@kungsbacka.se

Maria Frykstedt, brottsförebyggande samordnare
0300 – 83 71 26
maria.frykstedt@kungsbacka.se