Elinor Filipsson näringslivschef i Kungsbacka kommun.

Tillsammans bygger vi Västsveriges bästa företagsklimat!

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor enkätundersökning av Sveriges kommuners företagsklimat. Ungefär 60 000 utvalda företagare i Sverige får ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar.

Nu vill vi veta vad du tycker!

- Är du en av dem som fått enkäten, så svara på den och bidra till Västsveriges bästa företagsklimat. Desto högre svarsfrekvens Svenskt Näringsliv får, desto bättre information får vi om hur näringslivet i Kungsbacka upplever företagsklimatet. Det är viktigt för uppföljning och analys våra insatser, säger Elinor Filipson, näringslivschef i Kungsbacka kommun.

Läs mer om Svenskt näringslivs undersökning 

Sammanfattning av 2019 och utblick mot 2020

Förra året fortsatte Kungsbacka uppåt för tredje året i rad i Svenskt Näringslivs undersökning och rankingen om företagsklimatet. Det gör att vi klättrat 50 placeringar på 3 år. Däremot tappade Kungsbacka något i SKLs Löpande insikt som mäter service vid myndighetsutövning.

- Vi är glada för att vi kommit en bit på vägen och vi vet också att vi har mer att göra för att nå Västsveriges bästa företagsklimat, säger Elinor Filipsson

Under 2020 fortsätter det långsiktiga utvecklingsarbetet och fokus kommer ligga på framför allt tre områden. Möjliggöra för expansion och nyetableringar, förenkla för företag i vår myndighetsutövning och underlätta för företag att hitta rätt kompetens. Utmaningen är att få tillräckligt tempo i insatserna, men också en förståelse för att vissa processer i förändringsarbetet är komplexa och tar längre tid, fortsätter Elinor Filipsson.

Näringslivsstrategin

Under 2018 startade arbetet men en ny Näringslivsstrategi och den kommer att antas av Kommunfullmäktige under våren. I det arbetet har fler än 200 företag i olika branscher och varierande storlek bidragit med input. Strategin ger inriktning för hela kommunens arbete kring företagsklimatet. Strategin är antagen av Kommunstyrelsen och går nu upp till Kommunfullmäktige för beslut.

Expansion och nyetableringar

Företag i Kungsbacka behöver mark att expandera på och de efterfrågar också nya företagarkollegor i Kungsbacka. Därför kommer vi under året fortsätta etablera verksamhetsområdet Duvehed med fler företag. Ett flertal av våra områden med mark för näringslivet är under planering. Det kommer också fler verksamhetslokaler när centrum i Kungsbacka stad förtätas.

Många företag tycker att Kungsbacka är en fantastisk plats att driva företag på. Vi vill att fler företag ska upptäcka detta. Därför stärker vi nu upp insatserna för att locka fler företag till Kungsbacka.

Under 2020 så kommer etableringsprocessen för företagen att ses över för att skapa tydlighet och smidighet för de företag som växer i Kungsbacka och för företagen som flyttar hit.

Lätt & Rätt i Kungsbacka

Under 2020 så börjar införandet av Lätt & Rätt i Kungsbacka för att förenkla för företag i myndighetsutövning. Vi vill att företag ska uppleva att det är lätt att göra rätt, att vi har korta ledtider och har en snabb handläggning. Avgifter och taxor ska uppfattas som transparenta och tydliga. Vi vill att det ska vara roligare att vara både företagare och myndighetsutövare i Kungsbacka.

Under 2019 flera kundresor genomförts på flera förvaltningar för att identifiera företagens upplevelse av oss som myndighet och skapa en bättre förståelse för företagens förutsättningar och vår organisations uppdrag. Pågående insatser har gjorts för att digitalisera och effektivisera processerna och det arbetet fortsätter också under 2020. Tillståndslotsen är ett uppskattat stöd för företag där de får träffa många funktioner under ett och samma tillfälle. Det bidrar till effektivitet och samordning i ärenden som rör flera förvaltningar.

Kompetensförsörjning

Företag har svårt att hitta den kompetens de efterfrågar och digitaliseringen driver efterfrågan på kompetensutveckling för både företagsledning och befintlig personal. Tillsammans med Region Halland och Business region Göteborg erbjuder vi ett brett företagsstöd som riktar sig till de företag som vill arbete mer strategiskt med sin kompetensförsörjning. Det finns också utbildningar som vänder sig direkt till de företag som har behov av att utbilda sin personal. I samband med att Kungsbacka växer underlättar vi för att fler kan bo och arbeta i kommunen. Det är en viktig del i arbetet för att företagen ska få tag på rätt kompetens.