Vi ser över hantering av blöjor till barn på förskolan

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen beslutat att inte pröva en tvist om vems ansvar det är att betala kostnaden för blöjor för barn som går på förskola. Det innebär att en dom i kammarrätten som innebar att en förskola ska tillhandahålla blöjorna står fast. Kammarrätten bedömde att vårdnadshavarna annars får en kostnad som är en nödvändig förutsättning för att barnen ska kunna delta i förskolans verksamhet och att kostnaden därför är en avgift i strid med maxtaxan.

Högsta förvaltningsdomstolen prövar inte dom om blöjor på förskolan

Det finns i Sverige idag några kommuner som erbjuder vårdnadshavare blöjor men Kungsbacka kommun gör inte det.

- Vi ser nu över vad domen innebär i form av ökade kostnader samt praktisk hantering för oss, säger Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola. Till dess det är klart behöver vi ha samma hantering som idag, det vill säga att det är vårdnadshavarna som har med blöjor till sitt barn

Förskola & Grundskola beräknar kunna ge besked om hantering lunder våren. 

Sveriges kommuners och regioners nyhet om beslutet 

Kontakta gärna

Maria Andersson, skolchef
maria.andersson@kungsbacka.se