Fiskeribiolog Patrik Lindberg (konsult) och kommunekolog Hanna Ångman kontrollerar fiskarna i Skörvallabäcken genom elfiske Fiskarna kontrolleras innan de släpps tillbaka i vattendraget igen och informationen skrivs upp för att sedan matas in i en nationell databas Fiskarna släpps tillbaka ut i vattendraget efter att ny kunskap har samlats in för den här gången

Elfiske – en del av samhällsplanering

Som en del i samhällsplaneringen samlar vi in kunskap om miljön och inventerar våra vattendrag. Genom metoden elfiske inventerar vi just nu vattendrag runt om i Kungsbacka. Hanna Ångman är kommunekolog och berättar mer om hur det går till.

– Vi undersöker vattendragen för att se vilken fisk som finns här och om det finns några hinder för fisken att ta sig upp i vattendragen. Informationen vi får fram här ger oss bra kunskap inför framtida fisk- och vattenvårdsprojekt och kan användas till exempel som underlag till detaljplaner när vi planerar för nya områden, säger Hanna.

Elfisket är ett moment i LOVA-projektet ”Kunskapslyft för små vattendrag”.  LOVA står för lokala vattenvårdsprojekt. Projektet innebär att vi i år studerar 12 platser i olika vattendrag. Elfisket är också ett komplement till de vattenprovtagningar som görs löpande.

En beprövad metod

Elfisket är en metod som har använts och utvecklats sedan 1960-talet. Det går till på det sätt att en elfiskestav förs ner i vattnet och skapar ett magnetiskt fält som drar till sig fiskarna. De tuppar av och blir bedövade en kort stund men vaknar strax till liv igen. Fiskarna plockas upp med håv för att mästas och för kontroll av fisksort. Sedan släpps de tillbaka ut i vattnet igen. 

En gemensam kunskapsbank

All information om fiskarna matas sedan in i en nationell databank för att kunna göra jämförelser och för att följa resultaten över tid.

Om förutsättningarna ser gynnsamma ut men elfisket resulterar i få fiskar får man gå vidare och undersöka möjliga orsaker så som exempelvis hinder i vattendragen som försvårar för fisken när de ska ta sig upp i vattendraget för att leka. Informationen fylls på för varje år och förändringar kan följas över en längre tidsperiod.

– Vi kan bland annat följa upp att resultaten av kalkning av vattendragen som görs årligen får de effekter som vi önskar, berättar Hanna.

Kort film

Hör Hanna Ångman berätta om vad elfisket i Skörvallabäcken används till. 

Kontakta gärna