Kungsbacka ställer höga krav på maten

Kungsbacka kommun ställer höga hållbarhetskrav vid upphandling av livsmedel. Genom att vi följer upp kraven säkerställer vi att vi får det vi efterfrågar.

- Vi har under flera år arbetat med kravställning och uppföljning när det gäller livsmedel. Det är ett väldigt viktigt arbete att följa upp det vi har ställt krav på. För oss handlar det om att maten som vi serverar på Kungsbackas kommunala förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden ska vara bra och hålla hög kvalitet, säger Fredrik Hansson, (C), vice ordförande i Kommunstyrelsen samt ordförande i nämnden för Service.

Maten som upphandlas ska ha motsvarande svenska mervärden

Som alltid vid upphandling ställs specifika krav för att få önskvärd kvalitet på de produkter som ska upphandlas. När det kommer till livsmedel, och då framförallt animaliska livsmedel, vill kommunen gärna ha svenskt – eller i motsvarande nivå. Enligt LOU, lagen om offentlig upphandling, är det inte okej att diskriminera andra länder och uttryckligen efterfråga svenskt. Däremot kan vi ställa krav på sådant som vi vet uppfylls i Sverige. Överlag har vi god djurhållning och gott djurskydd – vilket är just det som efterfrågats.

- Vi ställer exempelvis krav på att grisarnas svansar inte får kuperas, att djuren inte får leva för tätt inpå varandra och att kossorna ska få gå ut och beta. Detta gör att vi i mångt och mycket får just svenskt. Det finns såklart även utländska produkter som kan leva upp till kraven också, och då får vi helt enkelt acceptera det och se det positivt; om svensk djurskyddsstandard kan sprida sig till fler länder så är det bara bra, säger Lisa Lindgren utvecklare på Måltider, på förvaltningen för Service.

Ibland lever inte produkter upp till det som utlovas

- Det kan gälla även svenska produkter, men överlag blir vi mer skeptiska till utländska produkter. När vi har ställt en hög kravnivå och samtidigt vet att det i det aktuella landet inte finns nationella lagar och djurskyddskontroll som kräver denna standard så är det en varningsflagga för oss. Hög standard är ofta förknippat med högre kostnader och då är det inte allt för vanligt att producenterna lägger sig högre än vad lagkravet begär. I dessa fall begär vi in underlag för att se så att allt står rätt till. Ibland kommer trovärdiga intyg och ibland mindre trovärdiga, säger Erik Lundqvist, upphandlare på Inköp, på förvaltningen för Service.

- Ofta kräver vi in bakomliggande bevis, om de bevis vi har fått bara är leverantörens egen försäkran om att de lever upp till kraven. Då har det ofta visat sig att det inte finns några eller att kraven inte uppfylls. Både att få in de bakomliggande bevisen samt att få igenom en eventuell åtgärd kräver ofta upprepade påtryckningar från vår sida. Men det har det varit värt för många gånger har leverantörerna bytt till svenska råvaror. Det har också lett till att leverantörerna har fått ändra informationen om vilka hållbarhetskrav produkten lever upp till i Dabas, som är en nationell databas över alla livsmedel på marknaden. Om produkten inte längre lever upp till hållbarhetskraven enligt Dabas får den inte säljas till andra upphandlande myndigheter som ställt motsvarande krav. Det har fått ett stort genomslag och skapar ringar på vattnet, säger Anna Hallin, hållbarhetssamordnare på Inköp, på förvaltningen för Service.

Hur kommer ni utveckla arbetet framöver?

- Vi kommer fortsätta att följa upp. Det finns en trend att leverantörer erbjuder importerat kött som uppges klara kravställda svenska mervärden. Och det ställer ännu högre krav på oss att ställa vassa krav och att följa upp, säger Lisa.

- Om leverantörerna vinner upphandlingen genom att erbjuda billigare produkter som egentligen inte lever upp till våra ställda krav leder det till en snedvriden konkurrens och att alla leverantörer måste göra likadant för att ha en chans att få affären. Här kommer vi att bli ännu tuffare med att kräva in bakomliggande bevis, även när vi utvärderar anbud. Vi hoppas att vårt arbetssätt kommer att spridas till fler upphandlade myndigheter så att de inte heller nöjer sig med endast leverantörsförsäkran som bevis, säger Erik.

- Vi säger att vi upphandlar enligt kriterier på en viss nivå och då vill vi naturligtvis att det också är motsvarande produkter vi får. Vi vill inte servera livsmedel som är producerade på ett sådant sätt som hade varit olagligt för våra svenska lantbrukare, avslutar Anna.

Kontakta gärna

Fredrik Hansson (C), vice ordförande i Kommunstyrelsen samt ordförande i nämnden för Service
0300-83 46 56
fredrik.hansson@kungsbacka.se 

Lisa Lindgren, utvecklare Måltider, förvaltningen för Service
0300-83 73 40
lisa.lindgren@kungsbacka.se

Anna Hallin, hållbarhetssamordnare Inköp, förvaltningen för Service
0300-83 41 43
anna.hallin@kungsbacka.se

Erik Lundqvist, upphandlare på Inköp, förvaltningen för Service
0300-83 41 24
erik.lundqvist@kungsbacka.se