Kungsbacka växer, och nu händer det grejer på Varlaskolan!

Kungsbacka växer och det är roligt att fler vill bo och verka här. Det innebär bland annat en utbyggnad av service och rekreationsmöjligheter som kommer alla till gagn, nya bostäder och fler företag, och att möta behovet av funktionella och fina utbildningslokaler för alla våra unga.


Brukar du röra dig i innerstan kring området Tingbergsvallen och Valand? Då kommer du både se och höra att det händer saker här. Nu har ny- och tillbyggnaden av Varlaskolan påbörjats för att möta behovet av fler platser för högstadieelever åk 7-9 i Kungsbacka.

Fullskalig idrottshall och lokaler anpassade för dagens undervisning

I dagarna har rivning påbörjats av hus H, som är enplanshuset ut mot Varlavägen, för att ge plats för nya lokaler som är utformade för dagens undervisning och skolans behov. Befintlig skolbyggnad i fyra plan förlängs och i den nya delen skapas nya lärosalar för specialämnen som till exempel hemkunskap, musik, slöjd och bild, samt ett nytt skolbibliotek.

En fullskalig, tillgänglighetsanpassad idrottshall med avgränsat motionsrum, ska ersätta den gamla idrottshallen. Utemiljön kommer utökas och få en ny utformning för att erbjuda eleverna inbjudande och trygga ytor för både lärande, rörelseglädje och avkoppling utomhus. Och skolmatsalen byggs ut för att få plats att ta emot fler elever.

Effektivt samnyttjande av lokaler

I planeringen av nya Varlaskolan har stor hänsyn tagits till hur de nya moderna lokalerna ska kunna samnyttjas och användas utanför skoltid och vara till glädje för fler. Föreningar ska kunna boka de olika lokalerna på kvällar och helger, till exempel för idrott och möjlighet att använda idrottshallen för övernattning i samband med cuper, eller specialsalarna för matlagning eller slöjdaktiviteter.

- Vi ser ett stort värde för både föreningslivet och folkhälsan. Den fullskaliga idrottshallen skapar möjligheter för fler idrotter och den avgränsade motionssalen blir ett komplement för mindre grupper, för till exempel redskapsträning, dans eller kampsport. Läktaren och tillgången till ett kök skapar andra möjligheter vid evenemang, vilket är positivt för delaktighet, säger Anette Alsterå, föreningsutvecklare på förvaltningen för Kultur & Fritid.

Även utemiljön är planerad och utformad för att kunna nyttjas för övriga kommuninvånare efter skoltid.

Klart till hösten 2022

Arbetet med utbyggnaden av undervisningslokaler samt idrottshall beräknas vara klart våren 2022. Därefter anpassas kök- och matsalar samt utemiljön och allt ska var klart under hösten 2022.

Skolundervisningen kommer att pågå som vanligt i befintliga lokaler under ny- och tillbyggnaden, och först när de nya lokalerna är klara för invigning, påbörjas rivning av de befintliga byggnaderna. 

Fakta

  • Entreprenadkontrakt är skrivet med Flodén Byggnads AB.
  • Kungsbacka kommun kommer vara en aktiv part under genomförandet och i dialog med Flodén Byggnads AB arbeta fram förutsättningar för ett flexibelt genomförande.
  • Kontraktsumman är på cirka 150 miljoner kronor.
  • Elevkapaciteten ökar från cirka 600 platser idag till 900 platser, och lokalerna utformas för en skolmiljö som inte ska upplevas storskalig, utan som är nära och  avgränsad för elevernas och klassernas behov.
  • Undervisningslokaler samt idrottshall beräknas vara klart våren 2022, och till hösten beräknas även anpassning av kök- och matsalar samt utemiljön vara klart.

Bildskissen är från ett tidigt planeringsskede, och utformning har till viss del ändrats inför detaljprojekteringen.