Så ser den ekonomiska prognosen ut för coronaåret 2020

Sällan har ett år varit så ovisst som coronaåret 2020. I prognosen för delårsbokslutet för Kungsbacka kommun märks effekter av både coronaviruset covid-19 och att Kungsbacka växer. Två stora utmaningar, men Kungsbacka står stadigt och månar om att vara ekonomiskt hållbara.

Corona har inneburit en stor osäkerhet för många, inte minst ekonomiskt. Den här våren var det ingen som förutsåg när budgeten sattes inför 2020. 

– Prognosen för helåret är 277 miljoner kronor mot budgeterade 110 miljoner kronor. Skillnaden beror i huvudsak på coronarelaterade statsbidrag. Samtidigt lånar vi mycket och har en stor investeringsportfölj som gör att vi måste ha ett överskott. Hittills i år har låneskulden ökat med 250 miljoner kronor för att möta investeringsbehovet av välfärd i Kungsbacka, säger kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson.

Flera verksamheter har behövt pausa då de inte har kunnat bedrivas som vanligt, och personal har gått in i andra roller för att stötta upp där behovet har varit som störst. Rent ekonomiskt medför det en mindre kostnad när verksamheter inte är igång. Även flera byggprojekt har flyttats fram i tiden vilket resulterar i lägre driftskostnader än beräknat då verksamheterna inte har kunnat flytta in.

Överskott inom Förskola & Grundskola samt Kommunstyrelsen

Störst överskott noteras inom Förskola & Grundskola. Den främsta orsaken är färre antal barn och elever än planerat. Förutom detta har staten ersatt sjuklöner fullt ut för perioden april till och med juli.

Kommunstyrelsen går också plus i prognosen vilket till stor del beror på uteblivna färdtjänstresor när pandemin kraftigt ändrat invånarnas resande.

Verksamheter förbereder för en fortsatt ostadig arbetsmarknad

Kungsbacka kommun förbereder för att det kan vara fler som på sikt behöver insatser från kommunen, till exempel i form av ekonomisk rådgivning, vuxenutbildning och övrigt stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden.

Insatser på Individ & Familjeomsorg ger effekt

Individ & Familjeomsorg har under flera år dragits med underskott. Förvaltningen arbetar med att sänka sina kostnader för att nå en ekonomi i balans senast årsskiftet 2022/2023. Prognosen för i år är minus 28 miljoner, att jämföra med fjolårets underskott på 34 miljoner kronor.

– Även om underskottet fortfarande är stort kan vi se att förvaltningens åtgärdsplan börjar ge effekt, bland annat genom sitt arbete med insatser inom bemanningsplanering, säger Lisa Andersson (M).

Fortsatt stora behov att investera i ett växande Kungsbacka

Det föds fler barn, vi lever allt längre och det är många som vill flytta till Kungsbacka. Att vara i en kommun som växer innebär att behovet av välfärd ökar och det medför behov av stora investeringar, såsom skolor och vård- och omsorgsboenden. I år har till exempel både Fjärås Bräckaskolan och Kungsbacka badhus kommit på plats.

– Mitt budskap är att det går bra för oss och att vi är måna om att vara ekonomiskt hållbara. Det innebär att vi inte ska bländas av att vi har ett större överskott i år. Vi arbetar långsiktigt för att förvalta pengarna klokt till kommande generationer i Kungsbacka. Det innebär att vi fortfarande behöver vässa oss för att klara kommande investeringar när Kungsbacka växer, avslutar Lisa Andersson. 

Kontakta gärna

Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande, telefon: 0300-83 42 74 eller lisa.andersson@kungsbacka.se

Christina Hermansson, ekonomichef, telefon: 0300-83 43 22 eller christina.hermansson2@kungsbacka.se