En kvinna gör skolarbete med sitt barn

Information om för- och grundskolor stänger

Denna vecka är en av kommunens förskolor delvis stängd eftersom det saknas personal. När förskola eller skola stänger lokaler på grund av smittspridning eller personalbrist informeras berörda vårdnadshavare via lärplattformen Vklass och vid behov även per telefon.

Verksamheten för tre av barngrupperna på förskolan Kolla Skogsdunge är stängd från 30 november och en vecka framåt eftersom flera personal är frånvarande på grund av sjukdom. 

Kollaskolans F-3 fick i förra veckan övergå till distansundervisning utifrån läget med covid-19. Efter en avstämning med smittskyddsläkaren så kan skolan öppna igen på onsdag 2 december. Bedömningen är att åtgärden med stängning gett effekt då inga fler medarbetare insjuknat.

På Kapareskolan sker undervisning via distans under vecka 49. Efter avstämning med smittskyddsläkare togs beslut den 3 decmeber om att fortsätta med distans även under vecka 50. 

Stämmer av med smittskyddsläkare när det behövs

-Vår personal arbetar intensivt och engagerat för att erbjuda barn och elever den utbildning och omsorg de har rätt till, säger Maria Andersson, skolchef. De störningar som uppstår hanterar vi utifrån varje situation, vi har många förskolor och skolor i Kungsbacka kommun och läget ser nu olika ut och varierar över tid.

Eftersom det för närvarande kan ta tid innan den med symtom får testa sig och svaret på testet ibland dröjer så kan det i vissa fall uppstå osäkerhet när det gäller omfattning av smittspridning. Rektorer har möjlighet att samtala med Smittskydd Halland om det uppstår flera bekräftade fall i till exempel en grupp, klass eller avdelning eller om man känner sig osäker på läget med smitta på sin enhet. Bekräftade fall rapporteras in till skolchef.

- Min bedömning i dagsläget är att det framöver kommer kunna bli ytterligare tillfällen då vi behöver stänga våra lokaler utifrån de lägen kopplade till covid-19 som medger det, säger Maria Andersson.

Grunder för stängning inom för- och grundskolor

Enligt bestämmelser i de förordningar som regeringen beslutat om med anledning av covid-19 så kan ansvariga för förskola och grundskola stänga och övergå till distansundervisning vid två olika situationer: 

- När det inte finns tillräckligt personal på plats för att kunna bedriva undervisning eller ge tillsyn.

- När smittskyddsläkare ger oss rekommendation att stänga för att motverka spridning av covid-19.

Det formella beslutet om att övergå till distansundervisning tas av huvudmannen för verksamheten, det vill säga nämnden för Förskola & Grundskola. Det är i enlighet med en förordning som kallas Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

Den som är hemma med små barn utifrån beslut om att lokaler stängs har rätt till ersättning för vård av barn. Mer information finns på Försäkringskassans hemsida

Ansök om vab om skola stängs på grund av covid-19

Bestämmelser om tillsyn för barn vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet innebär att förskolan eller skolan ordnar detta för de som omfattas. I dessa fall ska vårdnadshavaren ta kontakt med sin arbetsgivare som ska göra en bedömning.

Det behövs inget intyg från arbetsgivaren. Anser denne att personen omfattas av samhällsviktig verksamhet så ska vårdnadshavaren meddela sin förskola eller skola  enligt instruktioner som hen får. 

Omsorg för barn med vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet

Vi informerar berörda via Vklass

När en förskola eller skola stänger sina lokaler får berörda vårdnadshavare information om vad som gäller via lärplattformen Vklass, vid behov även per telefon.

Aktuell situationen inom Förskola & Grundskola beskrivs i kommunens lägesbild.

Information Förskola & Grundskolas arbete utifrån covid-19

Kontakta gärna

Maria Andersson, skolchef
maria.andersson@kungsbacka.se

Kerstin Fredberg, kommunikationsspecialist Förskola & Grundskola
kerstin.fredberg@kungsbacka.se