Trygghetsskapande arbete i Åsa

Efter de händelser som varit i Åsa med större ungdomssamlingar vill vi berätta om kommunens trygghetsskapande arbete. Vi jobbar för ökad trygghet med hjälp av ungdomsverksamhet, fysiska åtgärder och stöd till civilsamhället.

I mitten av oktober hade vi en träff i Åsa för att föra en dialog om kommunens trygghetsskapande arbete i Åsa och Frillesås. Vår ambition med mötet var att lyssna på föräldrar och nattvandrare och höra deras uppfattning av de händelser med större ungdomssamlingar som varit i Åsa den senaste tiden. Vi ville samtidigt berätta om kommunens ungdomsverksamhet och andra insatser runt detta.

Lokala brottsförebyggande rådet samordnar

Kommunens samordnare för lokala brottsförebyggande rådet bjöd in till mötet och presenterade på vilket sätt rådet både arbetar med långsiktiga och kortsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Det kan till exempel handla om att få med ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv i planprocesser för nybyggnation eller värdegrundsarbete i skolan.

För att kunna prioritera och tillsätta rätt insatser är den här typen av dialogmöten viktiga för Brottsförebyggande rådet och en del i arbete framåt.

Ung i Kungsbacka jobbar främjande och uppsökande

Ungdomskonsulenter och enhetschef från Ung i Kungsbacka berättade hur vi jobbar främjande och uppsökande med ungdomar och deras fritid. Enheten Ung i Kungsbacka har totalt 23 ungdomskonsulenter och hälsopedagoger som jobbar för att göra unga mellan 7 och 20 år delaktiga i skapandet av en för dem meningsfull och aktiv fritid. Det innebär att verksamheten skapas av, med och för ungdomar med stöd och handledning av personalen.

Vi har åtta mötesplatser utspridda i kommunen och en skejt- och lanhall, där vi erbjuder ett tryggt sammanhang där unga får möjlighet att utveckla självkänsla och social kompetens.

Åsa och Frillesås

I Åsa och Frillesås jobbar fyra ungdomskonsulenter och vi har två mötesplatser dit ungdomar är välkomna. Mötesplatserna är nu öppna tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 15-21. Under helgerna har vi öppet utifrån intresse och behov. Ibland har vi verksamhet både lördag och söndag.

Vi samarbetar med många aktörer i samhället, som skolan, biblioteket, föreningslivet, socialtjänst, polis, nattvandrare och kyrkan. Genom samarbetet med socialtjänst, polis och skola når vi de ungdomar som är i behov av stöttning till en meningsfull fritid.

Uppsökande arbete utifrån ungas intresse

Vårt sätt att jobba uppsökande och utifrån ungas intresse bygger på forskning som visar att ungdomar som är delaktiga mår bättre, får lättare att hantera motgångar och utvecklas i positivare riktning än de som inte får samma möjlighet.
Vi är alltid öppna för synpunkter och önskemål från unga, om de tycker att vi behöver ändra något i utformningen eller tillgängligheten av vår verksamhet lyssnar vi givetvis på det och försöker anpassa verksamheten.

Fysiska åtgärder

Från kommunen jobbar vi också med fysiska åtgärder för att skapa en trygg miljö och förhindra brott och skadegörelse. Efter händelserna med stora ungdomssamlingar och skadegörelse i Åsa har vi ronderat vid utsatta områden med väktare. Vi har också satt upp hinder så att man inte kan köra in på Åsaskolans skolgård. På den förskola där vi haft problem med nedskräpning har kommunens sopbil städat extra.

Alla händelser är polisanmälda och i några fall har vi också övervakningsfilm som vi har överlämnat till polisen. Vi före en kontinuerlig dialog med nattvandrare, föräldrar och polis om situationen.

Trygghet skapar vi tillsammans

Trygghet är något vi kan skapa tillsammans och här har civilsamhället en viktig roll. Nattvandring är ett sätt att skapa trygghet och gemenskap i sitt närområde genom vuxen närvaro utomhus på kvällar och nätter. Nattvandrarna har viktigt lokalkännedom och kunskap om individer som rör sig ute. Kommunen tillsammans med polisen finns som stöd för kommunens nattvandringsombud och ordnar med ombudsträffar och nattvandringsutbildningar. I Åsa kommer både Åsaskolan och Åsa Gårdsskola inleda ett samarbete för att stötta nattvandringen.

Har du frågor om kommunens insatser i den här typen av frågor, kontakta gärna Maria Frykstedt, samordnare lokala Brottsförebyggande rådet.

Kontakta gärna