Arbetsmiljöverket kräver åtgärder inom hemtjänsten

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom en hemtjänstgrupp i Kungsbacka kommun. Arbetet med att ta fram åtgärder är redan igång och ska vara klart senast 1 mars.

I våras gjordes skyddsombud inom hemtjänsten i Åsa/Frillesås en anmälan till Arbetsmiljöverket om brister i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har utrett ärendet och både de fackliga skyddsombuden samt arbetsgivaren har fått ge sin syn på saken. Nu har Arbetsmiljöverket meddelat att Kungsbacka kommun måste genomföra en rad åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i hemtjänstgruppen Åsa/Frillesås.

Kungsbacka kommun ska redovisa hur kommunen som arbetsgivare säkerställer att:

  • Det finns tillräcklig tid för hemtjänstmedarbetarnas arbetsuppgifter inklusive körtid mellan hemtjänsttagarna, möjligheter till pauser i arbetet utöver rast, kringuppgifter som exempelvis dokumentation samt hantering av larm.
  • Arbetsgivaren ska också redovisa hur man säkerställer att det är tydligt för medarbetarna vilken tid som är avsatt för vilka uppgifter.
  • Arbetsgivaren ska även redogöra för hur man regelbundet stämmer av med medarbetarna att tiden räcker till för olika typer av uppgifter under arbetsdagen.

Pågående åtgärder

Kungsbacka kommun har under hösten genomfört en rad åtgärder inom samtliga hemtjänstgrupper, men som ännu inte rapporterats in till Arbetsmiljöverket, för att förbättra arbetsmiljön. Till exempel har hemtjänsten börjat planera sina besök på ett nytt sätt i det digitala planeringsverktyget Intraphone. Det nya sättet innebär att det i högre grad går att styra hur medarbetarna åker mellan hemtjänsttagarna och att det också blir lättare att styra den så kallade kontinuiteten, alltså hur många medarbetare en hemtjänsttagare träffar när den får hjälp. Alla medarbetare har också uppmanats att skicka in synpunkter på sina körscheman så att de kan vara med och påverka hur arbetsdagen läggs upp.  

Förändring av tid

Förutom det nya sättet att planera insatserna på, så har det gjorts en förändring av tiderna mellan hemtjänsttagarna. För att minska upplevelsen av stress och ge tid för oplanerade händelser har man lagt till tio minuters tilläggstid i en klump både förmiddag, eftermiddag och kväll utöver rapporteringstid. Några andra grupper har provat två extra minuter mellan varje insats. Syftet med olikheterna var att utvärdera vilken typ av åtgärd som upplevs ge bäst effekt på arbetsmiljön och efter en personalenkät har det beslutats att alla grupper ska ha tiominuters tilläggstid. Det införs i alla grupper efter helgdagarna.

- Vi kommer att fortsätta arbeta med åtgärder för att säkerställa att vi som arbetsgivare erbjuder en god arbetsmiljö för de som arbetar hos oss. Nu när vi fått Arbetsmiljöverkets bedömning så vet vi mer om vad som krävs av oss som arbetsgivare,  säger Johan Sandström, HR-chef för förvaltningarna för Vård & Omsorg samt Individ- & familjeomsorg.

Förläggande med vite

Åtgärderna ska vara genomförda senast sen 1 mars 2021. Beslutet är ett föreläggande med vite på 150 000 kronor. Det innebär att Kungsbacka kommun som arbetsgivare är skyldiga att genomföra åtgärderna som myndigheten har beslutat om. Det innebär också att om Kungsbacka kommun inte följer myndighetens beslut så kommer kommunen att få betala ett vite på 150 000 kronor.

Kontakta gärna

Johan Sandström, HR-chef förvaltningarna för Vård & Omsorg samt Individ- & familjeomsorg
johan.sandstrom@kungsbacka.se
0300-83 39 87