Barn som bor med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma

Folkhälsomyndigheten presenterade den 1 december nya rekommendationer när det gäller att stanna hemma när någon i hushållet har covid 19. De nya rekommendationerna innebär att även barn och grundskoleelever som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma även om de är friska och inte har några symtom.

Tidigare har rekommendation om att vara hemma när någon i hushållet har covid-19 endast gällt vuxna och elever i gymnasiet.

Förskola & Grundskola har sänt ut information om vad som gäller till samtliga vårdnadshavare via Vklass.

Stilla oro

Syftet med förändringen är att bidra till att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. Ambitionen är även att stilla oro som Folkhälsomyndigheten uppfattar att medarbetare i för- och grundskolor har när det gäller att ta emot barn när någon i hemmet har covid-19.

Minska negativ påverkan

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att åtgärden kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridningen i skola eller samhället i övrigt. Myndigheten framhåller även att det viktigt att vara uppmärksam på vad denna åtgärd får för konsekvenser för enskilda barn och elever och att arbete behövs för att minska negativ påverkan.

När barn eller elev är hemma på grund av ovan så ska frånvaroanmälan göras på samma sätt som tidigare, det vill säga via Vklass.

Sköta skolarbete hemifrån

Elever ska så långt det möjligt sköta sitt skolarbete hemma utifrån uppgifter som mentor ger, på samma sätt som när elev inte kan vara i skolan på grund av lindriga symtom.

Inget avdrag på avgift

Det görs inget avdrag på avgiften för förskola eller fritidshem om barn är hemma utifrån att vårdnadshavare är sjuk i covid-19.

Information om den nya rekommendationen finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

För information om hur länge barn och elever ska vara hemma enligt ovan hänvisar vi till 1177 och det som anges där så snart informationen blivit uppdaterad med den nya rekommendationen.

Har du frågor?

Kontakta Maria Andersson, förvaltningschef för För & Grundskola 
maria.andersson@kungsbacka.se