Fortsatt gott betyg i brukarundersökningar

Förvaltningen för Individ och familjeomsorg får höga resultat i brukarnas omdömen om självbestämmande, bemötande och trygghet inom både sysselsättning, boendestöd och personlig assistans.

Individ och Familjeomsorg genomför varje år SKR:s brukarenkäter. Vilka verksamheter som deltar varierar mellan åren. 2019 deltog boendestöd, sysselsättning, personlig assistans och myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård och missbruks- och beroendevård. Undersökningen rör bland annat frågor som delaktighet, bemötande, tillgänglighet, trygghet och trivsel.

Får hjälp och får bestämma

Bäst resultat fick frågan "Får du den hjälp du vill ha" med 100 procent ja-svar från brukare inom sysselsättning och personlig assistans, och 90 procent ja från brukare inom boendestöd. Inom boendestöd svarade dessutom 97 procent ja på frågan "Får du bestämma saker som är viktiga för dig". Även frågorna inom områdena bemötande och trygghet hade mellan 85 och 100 procent positiva svar. Frågorna rörde bland annat om man upplevde sig bli förstådd av personalen, att personalen brydde sig om en och att man kände sig trygg med sin personal.

Ett förbättringsområde som framkom i enkäterna var att inte alla visste vem man skulle kontakta om något inte var bra.

– Mellan 83 och 92 procent av brukarna i de olika verksamheterna svarade visserligen att de visste, säger Marica Nilson Granlund, utvecklare på Individ och familjeomsorg. Men på den frågan ska 100 hundra procent svara ja för att vi ska vara nöjda med kvaliteten på vår verksamhet. Det är av högsta betydelse för tryggheten hos dem vi är till för att alla vet vem de ska kontakta.

I fortsättningen kommer förvaltningen att förtydliga kontaktuppgifter och löpande följa upp att brukarna vet vem de kan vända sig till. En annan förbättringsåtgärd utifrån undersökningen är att samtliga medarbetare inom personlig assistans kommer få fortbildning i lågaffektivt bemötande. Detta skapar förutsättningar att bättre bemöta brukare utifrån deras individuella behov.

God tillgänglighet

I undersökningen för myndighetsutövning social barn- och ungdomsvård samt missbruks- och beroendevård vara svarsfrekvensen för låg för att kunna dra några större slutsatser. Verksamheterna kommer att delta i brukarundersökningar igen hösten 2020. Genom tidig planering och genom att erbjuda webbenkäter ska förutsättningarna att besvara enkäten förbättras.

Ta del av resultaten från brukarundersökningarna för boendestöd, sysselsättning och personlig assistans här. 

Kontakta gärna