Elever som studerar

Gott betyg när skola i Kungsbacka kvalitetsgranskas

Skolinspektionen genomförde i höstas en kvalitetsgranskning av hur väl Kungsbacka kommun uppfyller sitt uppdrag som huvudman för våra grundskolor och gymnasier. Nu har resultatet av granskningen kommit och vi får i stora delar klart godkänt.
Gymnasium & Arbetsmarknad får grönt ljus för sitt arbete inom de två olika områden som Skolinspektionen bedömer. När det gäller Förskola & Grundskola ser Skolinspektionen att arbetet med att analysera studieresultat och trygghet i flera delar är relevanta för att förbättra verksamheten men att det kan utvecklas ytterligare.

- Vi har fått ett tydligt kvitto på att vi har ett väl fungerande arbete inom de områden som Skolinspektionen belyser som viktiga, det är väldigt positivt att veta att vi är på rätt väg, säger Cynthia Runefjärd, förvaltningschef för Gymnasium & Arbetsmarknad.

Analys och kompensatoriskt arbete i fokus

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av huvudman innebär att de pekar ut det som behöver utvecklas men rapporten lyfter även det som är bra och fungerar. För en huvudman med flera skolor omfattar granskningen två olika områden:
  • Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet - att arbetet med att undersöka och förklara styrkor och svagheter i verksamheten innebär att rätt åtgärder genomförs för att förbättra resultaten.
  • Huvudmannens kompensatoriska arbete - hur huvudmannen fördelar personella och materiella resurser samt budget för att kompensera för de elever som har sämre förutsättningar att nå målen för utbildningen.
- Alla elever har rätt att lyckas oavsett förutsättningar, säger Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola. Det känns bra att få godkänt för vårt arbete inom området. Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla våra analyser och Skolinspektions beslut bidrar till viktig vägledning i detta.

Förskola & Grundskola ska senast 30 oktober 2020 redovisa till Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån det identifierade utvecklingsområdet.

Om Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning

Huvudman kallas den som är ytterst ansvarig för skolverksamhet på övergripande nivå, det kan vara en kommun eller fristående företag som ansvarar för friskolor.
Vid regelbunden kvalitetsgranskning av huvudman har Skolinspektionen fokus på huvudmannens arbete med att skapa förutsättningar så att alla elever får en likvärdig utbildning. Nationella mål och riktlinjer samt forskning och beprövad erfarenhet ligger till grund vid granskningen.
Skolinspektionen genomför även kvalitetsgranskningar av skolor.

Mer information om tillsyn och granskningar samt beslut finns på Skolinspektionens hemsida.

Kontakta gärna

Cynthia Runefjärd, förvaltningschef för Gymnasium & Arbetsmarknad
cynthia.runefjard@kungsbacka.se

Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola
Maria.andersson@kungsbacka.se