Kommunen gör en Lex Sarah anmälan

Kommunen anmäler ett allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Beskrivning av händelsen

Personal inom ett av förvaltningens boenden har felaktigt förvarat personliga tillhörigheter i ett läkemedelsskåp. I läkemedelsskåpet förvarades starka läkemedel. När personalen öppnar läkemedelsskåpet för att ta ut de personliga tillhörigheterna tar den enskilde läkemedlet som förvaras där och överdoserar läkemedlet kraftigt. Den enskilde drabbas av allvarliga konsekvenser för liv, säkerhet, fysisk eller psykisk hälsa och behöver vårdas på intensivvårdsavdelning. Kommunen väljer därför att anmäla händelsen som ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Planerade och vidtagna åtgärder

Den enskildes personliga tillhörigheter har flyttats från läkemedelsskåpet och personalen har fått information om gällande rutiner, att endast läkemedel får förvaras i läkemedelsskåp. Detta gäller alla läkemedelsskåp i förvaltningen.

Den enskildes läkemedel förvaras i ett annat läkemedelsskåp hos personal.

Fakta

Kommunen ska rapportera när något inte har blivit rätt eller om det finns risk för att något ska bli fel. Kommunen måste både åtgärda fel och brister samt förebygga så att fel och brister inte uppstår. I dagligt tal kallas detta för Lex Sarah.

Lex Sarah

All personal inom all socialtjänst och äldreomsorg är enligt Lex Sarah skyldig att rapportera varje missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande som sker i verksamheten. Alla rapporter som inkommer ska utredas. Allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Med allvarliga missförhållanden avses händelser eller underlåtelser som innebär eller inneburit hot mot eller medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Kontakta gärna