Kraftfulla åtgärder ska ge Individ & Familjeomsorg en budget i balans

Under kommande år måste förvaltningen för Individ & Familjeomsorg sänka sina kostnader med 50 miljoner kronor. Senast vid årsskiftet 2022/2023 ska åtgärderna vara genomförda och kostnaderna helt anpassade efter budgeten.

– Vi ska fortsätta göra det vi är skyldiga att göra enligt lag för våra utsatta barn och ungdomar i Kungsbacka. Men vi måste anpassa verksamheten utifrån de resurser vi har, säger förvaltningschef Karin Martinsson.  

I januari 2019 gick nämnden för Individ & Familjeomsorg samman med nämnden för Funktionsstöd. Båda nämnderna har de senaste åren redovisat ett underskott. Förvaltningen har tagit fram flera handlingsplaner för att få en budget i balans, men utan att effekter. Därför kommer nämnden för Individ & Familjeomsorg behöva genomföra kraftfulla åtgärder för att få en budget i balans.  

– Vi behöver hålla den budget som vi har överskridit i så många år. Vi tar vårt uppdrag på allvar och genom att anpassa verksamheten efter budgeten tar vi ansvar för att kunna fortsätta vår lagstadgade verksamhet även på lång sikt, säger Karin Martinsson.  

Värnar om medarbetarna

Genom att genomföra åtgärdsplanen i flera steg ser förvaltningen ingen risk för övertalighet bland personal som arbetar direkt med brukare och klienter såsom socialsekreterare och stödassistenter, men läget är allvarligt. 

– Personalen är kärnan i vår verksamhet. Alla våra medarbetare är viktiga och vi behöver dem för att kunna utföra vårt uppdrag. Vi vill behålla alla direktarbetande medarbetare, säger Karin Martinsson. 

Behöver lösa situationen tillsammans

Nu utreds olika förslag på hur förvaltningen ska kunna arbeta annorlunda för att klara budget.  
– Det här är något vi ska göra tillsammans och där jag behöver hjälp av kloka och engagerade medarbetare att hitta nya effektivare arbetssätt. Förändringar behöver inte betyda försämringar, särskilt inte när det är personalen själva som bidrar med smarta lösningar, säger Karin Martinsson. 

Flera åtgärder påbörjades under 2019, men kommer inte att ge utfall förrän 2020 och full effekt först 2021 eller 2022. Här finns bland annat åtgärder inom daglig verksamhet och boende med särskild service. 

Vilka nya åtgärder som kommer att genomföras under 2020 kommer förvaltningsledningen att informera om när utredningarna är klara och det finns ett beslut på vad som ska genomföras. 

Brukarorganisationer, medarbetare och chefer är informerade om situationen.

Kontakta gärna

Kontakta gärna