Maria Frykstedt, brottsförebyggande samordnare, på resecentrum i Kungsbacka.

Många känner sig trygga i Kungsbacka

90 % uppger att de känner sig trygga i Kungsbacka enligt den medborgardialog om trygghet som kommun och polis genomförde 2019.

2284 personer har svarat på den digitala enkäten som funnits tillgänglig på olika platser runt om i kommunen och på kommunens och polisens webbplatser.

– Med hjälp av enkäten får vi en indikation på hur allmänheten upplever Kungsbacka, vad vi behöver prioritera och var vi behöver göra insatser. Att 90 % upplever att de är trygga i kommunen är ett jättebra resultat, säger Maria Frykstedt, samordnare för det brottsförebyggande arbetet i Kungsbacka kommun.

Enkäten innehåller frågor om upplevd trygghet, bland annat frågor om man känner sig trygg i Kungsbacka, om det finns vissa platser där man känner sig otrygg och om man känner sig orolig för att utsättas för brott.

Färre platser upplevs som otrygga

Färre upplever att det finns otrygga platser i Kungsbacka jämfört med tidigare år. 60 % har svarat nej på frågan om de upplever att det finns otrygga platser och 40 % har svarat ja. År 2018 var siffrorna omvända, då alltså 60 % svarade ja på frågan om de upplevde att fanns otrygga platser och 40 % svarade nej. Den plats som sticker ut vad gäller upplevd otrygghet är Kungsbacka resecentrum, vilket även varit fallet tidigare år.

70 % svarade nej och 30 % ja på frågan om de kände sig oroliga för att utsättas för brott i Kungsbacka. Om man utgår från den faktiska brottsstatistiken är Kungsbacka en av de tryggaste kommunerna i Sverige och hamnar på plats nummer 11 bland 290 kommuner i en nationell undersökning som gjorts av SKR och MSB. Kungsbacka hamnar i topp tio när det gäller kommuner med minst antal anmälda våldsbrott.

– Vi kan ändå alltid bli bättre i det trygghetsskapande arbetet, säger Maria Frykstedt. Trygghetskänslan är komplex och föränderlig, vilket betyder att den kan skifta snabbt. Trygghet är ett mycket viktigt behov hos människor och därför behöver kommunen prioritera att arbeta aktivt inom området.

Kommun och polis tar fram ett medborgarlöfte

Svaren i medborgardialogen kommer att ligga till grund för det medborgarlöfte som kommun och polis tar fram tillsammans vartannat år. Medborgarlöftet innehåller konkreta åtgärder som ska göras under de kommande två åren.

Vilka åtgärderna blir i det kommande medborgarlöftet är inte bestämt än, men den upplevda otryggheten på resecentrum är något som kan bli aktuellt att undersöka.

– Det begås inte fler brott på resecentrum än på andra platser i kommunen, ändå upplevs platsen som otrygg. En orsak som anges i enkäten är att man känner otrygghet på grund av gäng och bristande tillit till andra människor. Det är något som inte framkommit i tidigare trygghetsundersökningar och är något vi behöver titta närmare på, säger Anna Lindqvist, kommunpolis.

Årets medborgardialog startar i mars

Årets medborgardialog kommer att starta i slutet på mars och görs först på Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs gymnasium. Därefter ska kommunen och polisen genomföra dialogen på bland annat resecentrum, både för att nå fler invånare och på grund av den upplevda otryggheten där. Dialogen görs i enkätform och kommer dessutom att finnas tillgänglig digitalt på kommunens webbplats.