Resultatet av undersökningen är nedslående och det finns en stark vilja att tillsammans förenkla och stödja näringslivet, nu mer än någonsin, säger Elinor Filipsson.

Insatsen Lätt och Rätt viktigare än någonsin

Coronaviruset covid-19 har drabbat företagare i hela landet hårt, något som är tydligt också i Kungsbacka. Samtidigt får området myndighetsutövning nedslående resultat i årets Insiktsmätning från SKR. Aldrig tidigare har satsningen Lätt och Rätt varit så viktig.

– De personer som driver företag i Kungsbacka behöver känna att vi stödjer dem så långt det är möjligt, även i vår myndighetsutövning. Resultatet av undersökningen är nedslående men det finns också en stor medvetenhet om företagens nuvarande situation och en stark vilja att tillsammans förenkla och stödja näringslivet, säger Elinor Filipsson, näringslivschef.

Just nu har många företagare i Kungsbacka en mycket tuff situation. För att stödja näringslivet i en svår tid så fokuserar vi på att underlätta för dem i vår myndighetsutövning. Det driver på den långsiktiga satsningen Lätt & Rätt i Kungsbacka som ska göra myndighetsutövningen enklare för företag. När SKR under onsdagen släpper för resultatet för Insikt får Kungsbacka ett nöjd kundindex, NKI på 62 en tillbakagång från 2018 och ytterligare ett kvitto på hur viktigt utvecklingsarbetet Lätt och Rätt är.

Det ska vara lätt att göra rätt

Målet är att företag ska uppleva att det är lätt att göra rätt, att vi har korta ledtider och har en snabb handläggning. Avgifter och taxor ska uppfattas som transparenta och tydliga.

Under 2019 har flera kundresor genomförts på förvaltningarna för att identifiera företagens upplevelse av oss som myndighet och skapa en bättre förståelse för företagens förutsättningar och vår organisations uppdrag. Pågående insatser har gjorts för att digitalisera och effektivisera processerna och det arbetet fortsätter också under 2020.

– Vi är övertygade om att det arbetet som är påbörjat kommer ha effekt. Det är ett långsiktigt arbete och som kommer att leda till att kommunen på totalen upplevs som både effektivare och mer serviceinriktad gentemot våra företagare, säger Elinor Filipson.

En varierad bild av kommunens myndighetsutövning

Kungsbacka får högt NKI för områdena, markupplåtelse, brandskydd, serveringstillstånd och livsmedelskontroll. Miljö- och hälsoskydd går framåt. Bygglov är ett område som vi vet har betydelse för våra företagare men där vi får lågt NKI. Men det finns en stor variation beroende på om man fått ett positivt eller negativt besked. För de som fått positivt besked ligger NKI på 62 och för de med negativt besked på 14 i NKI.

– Vi kan självklart inte vara nöjda med årets resultat i kundmätningen för bygglov. Målet med vårt pågående utvecklingsarbete är att det ska bli både enklare och snabbare i kontakten med oss. Under 2020 fortsätter vi att fokusera på att effektivisera vår handläggning och hoppas kunna se en förbättring i resultatet med nöjdare kunder för bygglov, säger Katarina Öryd, förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen. 

Ett stort arbete har pågått under andra halvan av 2019 med nytt verksamhetssystem för en ökad effektivitet. Fler möjligheter till dialog och rådgivning och arbete för ökad tillgänglighet, bättre bemötande och en effektivare handläggning. Dessutom har en ny taxa för bygglov införts.

Kontakta gärna:
Elinor Filipsson, Näringslivschef, 0300- 83 44 89, elinor.filipsson@kungsbacka.se

Katarina Öryd, Förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen, 0300- 83 39 93, katarina.oryd@kungsbacka.se

Läs mer i Öppna jämförelser Företagsklimat