Vård & Omsorg genomför förändringar med anledning av covid-19

Nämnden för Vård & Omsorg har beslutat att genomföra flera förändringar i verksamheterna för att försöka minska smittspridningen av covid-19.

Nämnden för Vård & Omsorg har beslutat att tillfälligt stänga dagomsorgerna. Dagomsorg är ett stöd som beviljas enligt Socialtjänstlagen och vänder sig dels till personer med demensproblematik, dels till personer med långvarig fysisk funktionsnedsättning.  Syftet med dagomsorgen är att skapa en meningsfull dag i en hemlik miljö och är framförallt öppen på vardagar. Dagomsorg kan också beviljas som en form av avlastning för anhörigvårdare.  

Begränsningar ledsagning

Nämnden för Vård & Omsorg har också beslutat att tillfälligt införa begränsningar i ledsagarservice, som inte är av nödvändig karaktär. Det innebär till exempel att hemtjänsten inte kommer följa med som ledsagar på fritidsaktiviteter eller för att personen ska träffa vänner eller släkt. Ledsagarservice är ett stöd som beviljas enligt Socialtjänstlagen.

Ingen växelvård

Det tredje beslutet som nämnden för Vård & Omsorg fattat är att tillfälligt stänga samtliga växelvårdsplatser. Växelvård innebär att personer som vårdas i hemmet bor periodvis på ett vård- och omsorgsboende, för att avlasta anhöriga.

Majoriteten av kunderna som har dagomsorg, ledsagning eller växelvård är över 70 år och tillhör alla riskgrupperna för covid-19. Samtliga beslut är tagna för att minska smittspridningen av covid-19 och minska kontaktytorna mellan personal och enskilda.

Total berörs cirka 120 personer inom dagomsorgen, cirka 50 personer av växelvården samt cirka 280 personer av ledsagningen.

Införs successivt

Besluten gäller från och med den 31 mars och samtliga kunder som berörs av förändringarna har eller kommer att få information från kommunen. Förändringarna och stängningarna kommer att ske successivt. Det görs för att säkerställa att de personer som berörs eventuellt får stöd på annat sätt istället under tiden som det är stängt eller begränsningar.

Eftersom förändringarna även berör anhöriga, som får avlastning när personen de vårdar i hemmet är på dagomsorg, växelvård eller får ledsagning, så kommer även anhöriga att kontaktas av kommunens biståndshandläggare för att diskutera individuella lösningar.  

Beslutet gäller från och med 31 mars och tills nytt beslut tas av nämnden för Vård & Omsorg.

Kontaktperson:

Lillemor Berglund, förvaltningschef Vård & Omsorg
lillemor.berglund@kungsbacka.se
0300-83 49 79

Lisa Andersson (M), ordförande nämnden för Vård & Omsorg
lisa.andersson@kungsbacka.se
070-667 20 46