Många medarbetare inom Kungsbacka kommun arbetar med ett hållbarhetsfokus. Här ser vi några tillsammans med kuber som gestaltar Agenda 2030, Förenta Nationernas globala hållbarhetsmål.

Kungsbacka klättrar i miljörankning

Många engagerade medarbetare som tillsammans arbetar mot våra hållbarhetsmål. Det är den främsta anledningen till att Kungsbacka nu klättrar 36 placeringar i Aktuell Hållbarhets miljörankning Miljöbästa kommuner. Det menar hållbarhetsspecialisterna Patrick Migas och Sven-Erik Bergström.

De senaste åren har Kungsbacka kommun klättrat i rankningen när tidningen Aktuell Hållbarhet gör sin årliga undersökning av miljöbästa kommuner. I år landar vi på plats 41 av 290 och är nu miljöbästa kommun i Halland.

– De senaste åren fått ihop några viktiga styrdokument som exempelvis klimatstrategin och kemikalieplanen, men det är framförallt vårt arbetssätt där många är engagerade och det är mycket verkstad som gör att vi tar kliv framåt, säger Sven-Erik Bergström.

Samsyn och delaktighet

Ett exempel visar Martin Funkerud på som är utvecklare på Fastighet på förvaltningen för Service. Tillsammans med kollegor har han arbetat med att ta fram planen ”Hållbar fastighetsförvaltning”, en plan som visar hur just Fastighet vill göra för att nå kommunens mål inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

– Vi sätter upp planen för att tala om vad vi vill göra och vilka delmål vi har, men även för att kommunicera och tala om vad vi redan gör idag. Det blir en ”plan” att enas kring för att skapa samsyn, delaktighet och verktyg för att följa upp vårt hållbarhetsarbete, säger Martin Funkerud.

Hållbar planering för framtiden

Ett annat arbete som pågår i kommunen och som genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv är arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka. Översiktsplanen ger riktlinjer för hur Kungsbackas mark- och vattenområden kan utvecklas när Kungsbacka växer.

– En av våra ambitioner är att utveckla samhället smart och vara väl rustade för klimatförändringar, säger Raquel Sandblad, projektledare för översiktsplanen.

En del i arbetet med översiktsplanen är att bevara natur för kommande generationer.

– Det gör vi exempelvis genom att se till att det finns förbindelser mellan våra naturområden, vilket gynnar den biologiska mångfalden. Ett annat exempel är att se till att vattenkvaliteten bibehålls i sjöar och vattendrag, säger Raquel Sandblad.

Upphandla med ett hållbart fokus

Ett område där Kungsbacka kommun kan göra stor skillnad även på global nivå är hållbar konsumtion. Bland annat behöver vi bli mer hållbara i våra inköp och upphandlingar.

– Vi behöver se till att våra inköp, och de företag som vi samarbetar med bidrar till en omställning mot ett mer hållbart samhälle, säger Patrick Migas.

I senaste hållbarhetsbokslutet kan ni läsa mer om hur Kungsbacka kommun arbetar med hållbarhet, vad vi ser som utmaningar och vad vi behöver fokusera mer på för att nå ett mer globalt hållbart samhälle.

Fakta Miljöbästa kommuner

Den 14 maj i år lanserades kommunrankningen Sveriges Miljöbästa kommun av tidningen Aktuell hållbarhet. Syftet med rankningen är att mäta kommunernas ambition och aktivitet inom miljöområdet. Rankningen baseras på en enkät där 86,6 procent av kommunerna har svarat (82 procent år 2019) samt på aktuell data från 11 andra källor, bland annat statistik från Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och SKR. I år ingår också en helt ny del kopplad till klimatdata. 

Sedan 2019 är det möjligt att vinna rankningen i de tre olika SKR-kategorierna; storstäder och storstadsnära kommuner (46 kommuner), större städer och kommuner nära större stad (108 kommuner) och mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner (136 kommuner). 

Källa: aktuellhallbarhet.se

Kontakta gärna

Kontakta gärna