Samråd inför ny tillståndsansökan för Hammargårds reningsverk

Kungsbacka kommun genom förvaltningen för Teknik kommer att ansöka om tillstånd enligt Miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Hammargårds reningsverk (avloppsreningsanläggning) och fortsatt utsläpp av renat avloppsvatten i Kungsbackaån.

För utsläppet från Hammargårds avloppsreningsverk gäller idag tillstånd meddelat av koncessionsnämnden för miljöskydd 1985. Till Hammargårds reningsverk är idag cirka 44 000 personer anslutna. Den framtida hushållsbelastningen, baserad på gällande planer och befolkningsutvecklingsstatistik, har beräknats motsvara högst cirka 95 000 personer sett i ett 30-årsperspektiv.

Tillbyggnad inom nuvarande tomt

Vissa om- och tillbyggnader av reningsverket kommer att erfordras för att möta eventuella nya lagkrav och förändrade belastningsbetingelser. Om- och tillbyggnaderna kommer att inrymmas inom nuvarande reningsverkstomt.

Samråd inför ny tillståndsansökan pågår från 2020-05-25 till 2020-06-15. Läs mer på projektsidan om framtidens avloppsrening.

Önskar du ytterligare information, kontakta projektledare Åsa Vester: asa.vester@kungsbacka.se eller 0300-83 88 98.

Lämna synpunkt

Lämna dina synpunkter med anledning av ansökan till: teknik@kungsbacka.se. Synpunkterna måste ha inkommit till Kungsbacka kommun senast 2020-06-15.