Hemtjänst vid tillfällig vistelse

Nämnden för Vård & Omsorg har beslutat att personer med tillfällig vistelse i Kungsbacka kommun, exempelvis sommargäster, återigen kommer att kunna erbjudas hemtjänst under rådande omständigheter. Därmed upphävs nämndens tidigare beslut.

Nämnden för Vård & Omsorg beslutade tidigare i våras att Kungsbacka kommun inte skulle bevilja hemtjänst till sommargäster under rådande omständigheter. Beslutet grundade sig bland annat på att kommunen vill minimera smittspridning, minska sårbarheten i organisationen och att säkerställa att de invånare som är permanent boende i Kungsbacka kommun får det stöd som är allra viktigast för att klara sitt dagliga liv.

Nytt beslut

Tisdagen den 23 juni beslutade nämnden för Vård & Omsorg att upphäva tidigare beslut och Kungsbacka kommun kommer att erbjuda hemtjänst till personer med tillfällig vistelse. Orsaken till att beslutet upphävs är att regeringen nyligen sa nej till en lagändring om hemtjänst för personer med tillfällig vistelsen utan har tilltro till att bosättningskommunen och vistelsekommunen tillsammans kan lösa hanteringen.

Dialog med hemkommunen

Det är den enskildes hemkommun som utreder den enskildes behov av hemtjänstinsatser och har det samlade ansvaret för att insatserna kan tillgodoses och verkställas på ett tryggt och säkert sätt i Kungsbacka. En förutsättning för att säkra detta är att det finns en bra dialog mellan hemkommunen och Kungsbacka kommun innan beslut fattas. Det är viktigt att utredning och beslut är anpassat efter förhållandena i vistelsekommunen, eftersom de kan skilja sig från hemkommunens förhållande och den enskildes boendesituation i hemkommunen.
Även information kring hälso- och sjukvård mellan hemkommun och Kungsbacka behöver säkerställas så att en god och säker vård och rehabilitering kan erbjudas till personen.

Personer provtas

Vi öppnar nu upp för att ta emot sommargäster igen men innan vistelsen kommer personen att provtas. Om personen har covid-19 kommer personen att ombes att stanna i sin hemkommun till dess att hen är friskförklarad, eftersom Folkhälsomyndighetens rekommendation är att man ska stanna hemma när man är sjuk.

Uppskattningsvis berörs cirka 50 personer som brukar ha hemtjänst i sin sommarbostad.