Miljö & Hälsa letar efter farliga ämnet PCB

Vi befinner oss i tider där mycket är sig olikt, men trots det så pågår ordinarie verksamheter. Under maj-juni tar inspektörer på Miljö & Hälsa kontakt med fastighetsägare och uppmanar dem att inventera och även sanera ämnet PCB i byggnader. Ämnet är skadligt för miljö och människor och därför förbjudet att använda.

Sedan några år tillbaka har ett arbete pågått med att följa upp arbetet med att inventera och sanera PCB (polyklorerade bifenyler) som är ett giftigt ämne. Att inventera PCB är ett planerat arbete som finns med i den plan som nämnden har beslutat om vad förvaltningen ska arbeta med under året.

– Vi började med att ställa krav på att kommunens egna fastigheter inventerades och sedan även de största bostadsbolagen. Nu i sista skedet ställer vi krav på alla privata fastighetsägare. Målet är att vi ska vara en kommun utan PCB i golv- och fogmassor i våra fastigheter och anläggningar. Det ser vi fram emot, berättar Ylva Sandqvist och Lennita Backlund, miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Fastighetsägare har fått beslut om föreläggande i olika steg. Under våren blir fastighetsägare kontaktade igen av inspektörer på Miljö & Hälsa. Kravet på inventering gäller byggnader och anläggningar uppförda eller renoverade under åren 1956-1973 men gäller inte småhus/villor som används som en- eller tvåbostadshus.

Är det många fastighetsägare redan tror att de inventerat?

– Många fastighetsägare kanske redan tänker att de har inventerat fastigheten, men inventeringar som gjordes för 10 - 20 år sedan kan vara dåligt dokumenterade och genomförda. Uppgifter kan saknas om var prover har tagits eller om alla fogmassor i en byggnad är undersökta, berättar Ylva Sandqvist och Lennita Backlund, miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Så inventerar du

  1. Kontrollera om din byggnad omfattas av inventeringskravet, är den uppförd eller renoverad under riskåren 1956 – 1973.
  2. Är byggnaden/anläggningen det kan du ta kontakt med avdelningen för Miljö- och hälsoskydd eller Kungsbacka direkt för att få mer information. Mer information finns även på kommunens hemsida lägg till länk.
  3. Inventeringsarbetet ska utföras av någon med kompetens att inventera PCB. En bra inventering krävs också som underlag för att kunna göra en bra sanering av PCB.
  4. Fastighetsägare måste redovisa till kommunen vilka inventeringsåtgärder som gjorts. Till det ska du använda de blanketter som finns på Kungsbacka.se. Länk till blanketter
  5. Det tillkommer avgifter för handläggning av denna ärenden.

Om du hittar PCB ska det saneras

Om du hittar fog-eller golvmassor under inventeringen som innehåller PCB över 500 mg/kg ska detta saneras. Innan sanering behöver du anmäla detta till Miljö & Hälsoskydd, detta gör du senast tre veckor innan du börjar sanera.

  1. Anmälan skickas till Miljö & Hälsoskydd via info@kungsbacka.se. Blankett finns här.
  2. Du får tillbaka ett beslut med krav på försiktighetsåtgärder som ska följas. Arbetet ska utföras av någon med dokumenterad utbildning inom sanering av PCB. Det är den som äger byggnaden som ansvarar för att saneringen utförs på rätt sätt, utan att den skadar människors hälsa eller miljön.
  3. När saneringen är utförd ska du skicka en rapport till Miljö & Hälsoskydd.
  4. Det tillkommer avgifter för handläggning av denna ärenden.

Kontakta gärna

Du når miljö- och hälsoskyddsinspektörerna via Kundcentret Kungsbacka Direkt, 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se