Nu kommer beslut om skolskjuts inför nästa läsår

Nu börjar vi sända ut beslut om skolskjuts till alla som sökt innan 7 juni. Nya gång- och cykelvägar samt erfarenheter från förra årets process påverkar årets handläggning.

Sedan i slutet av maj har Förskola & Grundskola arbetat med att hantera ansökningar om skolskjuts inför läsåret 2020-21. Uppdaterade kartor samt erfarenheter från processen 2019 är en viktig del i handläggningen. Senast i slutet av juni beräknar vi kunna ge alla som sökt skolskjuts innan 7 juni svar på sin ansökan.  

Bedömning utifrån uppdaterade kartor

Under våren 2020 har Förskola & Grundskola och Teknik tillsammans gått igenom det kartmaterial som används vid bedömningar. Det innebär att vägar som kan vara trafikfarliga har identifierats och bedömts som olämpliga skolvägar.

Kartorna har även blivit uppdaterat med nya gång-och cykelvägar som är lämpliga som skolvägar. Det kan betyda att en elev som varit beviljad skolskjuts av trafiksäkerhetsskäl under läsåret 2019-2020 nu inte kommer att beviljas skolskjuts eftersom hen har en säker skolväg via gång- och cykelbana. Ett exempel på detta är området Kläppa i Åsa, här finns en gång- och cykelvägen som var ny och inte fanns med i kommunens vägdatabas 2019

Linjetrafik eller skolbuss

I beslutet om skolskjuts får du som vårdnadshavare nu även besked om eleven får skolskjuts med linjetrafik eller särskild skolbuss. Det är därefter skolan som lämnar ut rätt kort till elev med utgångspunkt från beslutet.

Principer för rätt till skolskjuts i området Ölmanäs i Åsa

Kommunens beslut om avslag i ett antal skolskjutsärenden för elever i Ölmanäsområdet i Åsa inför läsåret 2019 – 2020 innebar att flera vårdnadshavare överklagade besluten till förvaltningsrätten. Förskola & Grundskola har noga studerat domarna i de överklagade ärendena och de visar på några principer när det gäller rätt till skolskjuts i området;

  • Den så kallade S-kurvan samt den anslutande 40-sträckan på Ölmanäs Ringväg bedöms inte som trafiksäkra. Detta gäller för elever i alla åldrar.
  • Christmansvägen bedöms som acceptabel skolväg året runt för elever 12 år och äldre. För elever under 12 år har vinterskolskjuts beviljats.

Principerna ligger till grund för bedömningar av elevers rätt till skolskjuts läsåret 2020-21. Det betyder att Christmansvägen nu är den anvisade skolvägen för elever över 12 år. Elever under 12 år beviljas skolskjuts under hela läsåret eftersom Kungsbacka kommun inte använder sig av särskild ”vinterskolskjuts”.

Skolskjuts i Kungsbacka

Skäl för att få skolskjuts kan vara avstånd till skolan, trafikförhållanden; det vill säga trafiksituation längs din barns skolväg eller funktionsnedsättning hos elev.

Inför varje läsår görs en ny individuell bedömning. En orsak till att eleven inte längre har rätt till skolskjuts är att hen har gått upp en årskurs och därmed inte längre berättigad till skolskjuts med hänvisning till avståndet till skolan. I de fall skolskjuts har beviljas med utgångspunkt i trafiksäkerhet kan förbättringar i infrastruktur påverka rätten till skolskjuts.

Mer information om skolskjuts

 Läs mer om hur det fungerar med skolskjuts via länkarna

Skolskjuts

Frågor och svar om skolskjuts