Avrådan från bad i Rågelund hävs

Den senaste provtagningen visar att vattnet i Rågelund är tjänligt. Avrådan från bad har därför hävts vid Rågelunds badplats.

Under sommarmånaderna provtas kvaliteten på badvattnet på 16 av kommunens badplatser. 

Resultatet från ett omprov 6 juli visade på otjänligt vatten i Rågelund. Efter senaste omprovet visade att vattnet vid badplatsen nu är tjänligt. Det finns alltså inte längre någon hälsorisk att bada och den tidigare avrådan från bad gäller inte längre. 

Resultatet från badvattenproverna på övriga badplatser

Ytterligare omprov visade gott resultat 

Vid ordinarie provtagning den 29 juni fick Rågelund märkningen tjänligt med anmärkning. När vattenkvalitet får märkningen tjänligt med anmärkning ska ett första omprov (prov 2) tas inom 3 dygn från ordinarie prov. Ett ytterligare omprov (prov 3) ska sedan tas senast 7 dygn efter det första omprovet (prov 2). Detta enligt Hav och Vattenmyndighet (HaV). 

Omprov 1 skedde den 2 juli och resultatet blev tjänligt.

Omprov 2 skedde den 6 juli och resultatet visade på otjänligt.

Ett nytt omprov togs den 10 juli. Resultatet kom idag 13 juli och visade att vattnet återigen var tjänligt. Avrådan från bad togs därför bort. 

Om tjänligt och otjänligt vatten

Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E. coli och Intestinala enterokocker i vattnet analyserats. Vattnet kan vara tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt vatten.

  • Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk att bada.
  • Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, men att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.
  • Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vattnet.

Fakta om badvattenprover

Det är svårt att exakt säga hur vattnet har förorenats om höga halter av bakterier upptäcks. Föroreningarna kan bero på till exempel fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Då finns en risk att det även kan finnas andra bakterier, virus eller parasiter i vattnet som du kan bli sjuk av.

Enligt Havs och vattenmyndigheten ska kommunen informera när vattnet är otjänligt och avråda från bad på den aktuella platsen. 

Vattnet som provtas undersöks i laboratorier. Man undersöker då om vattenprovet innehåller bakterierna Escherichia coli (E. coli) och intestinala enterokocker. Dessa bakterier är så kallade indikatorbakterier som normalt finns i avföringen hos människor och andra varmblodiga djur.

Badvattenprovtagningen i Kungsbacka kommun följer rutin och provtagning sker fyra gånger per år under badsäsong enligt Havs och vattenmyndigheten riktlinjer. 

Kontakta gärna

Heléne Harrysson, enhetschef miljö & hälsoskydd
0300-83 49 54
helene.harryson@kungsbacka.se

Yaneth Rosander, miljö- & hälsoskyddsinspektör
0300-83 44 75
yaneth.rosander@kungsbacka.se

Tobias Engström, miljö- & hälsoskyddsinspektör
tobias.engstrom@kungsbacka.se