Individ & Familjeomsorg gör anmälan enligt lex Sarah

Kommunen anmäler ett allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Beskrivning av händelsen

En person på ett av kommunens boenden har avlidit. Dödsorsaken är inte klarlagd, men troligtvis beror dödsfallet inte på naturliga orsaker. 

Kommunen kommer att utreda händelsen internt. På grund av allvarlighetsgraden av det inträffade väljer kommunen att anmäla händelsen som ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Planerade och vidtagna åtgärder

Händelsen är under utredning. I dagsläget har kommunen inte identifierat om verksamheten brustit på något sätt. Om utredningen visar brister kommer även utredningen svara på bakomliggande orsaker till händelsen, för att kunna vidta adekvata åtgärder i verksamheten. 

Fakta

Kommunen ska rapportera när något inte har blivit rätt eller om det finns risk för att något ska bli fel. Kommunen måste både åtgärda fel och brister samt förebygga så att fel och brister inte uppstår. I dagligt tal kallas detta för lex Sarah.  

Lex Sarah

All personal inom all socialtjänst och äldreomsorg är enligt lex Sarah skyldig att rapportera varje missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande som sker i verksamheten. Alla rapporter som inkommer ska utredas. Allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Med allvarliga missförhållanden avses händelser eller underlåtelser som innebär eller inneburit hot mot eller medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Kontakta gärna

Marie Christiansson, Verksamhetschef Myndighet, stöd och behandling
0300-83 74 64 (i tjänst v. 29)
Marie.christiansson@kungsbacka.se

Karin Martinsson, Förvaltningschef
0300- 83 58 54 (i tjänst från v. 30)
Karin.martinsson@kungsbacka.se

Sanna Heikkinen, Socialt ansvarig samordnare
0300-83 55 97 (i tjänst från v. 33)
sanna.heikkinen@kungsbacka.se