Ställ din fråga till politikerna i nämnden för Teknik

På grund av covid-19 kan vi inte genomföra ett öppet möte med nämnden för Teknik. Men vi tar gärna emot allmänhetens frågor och besvarar dem i det offentliga protokollet. Skicka in din fråga idag!

Nämnden för Teknik sammanträder 16 september. Vi behöver din fråga senast fredag 11 september på e-post: teknik@kungsbacka.se. Märk mejlet ”Allmänhetens frågor till nämnden för Teknik”. Frågorna bör vara av allmänt intresse och inte avhandla enskilda ärenden.

Läs hela dagordningen här. Här publiceras även ­protokollet från mötet när det har justerats, vanligtvis ungefär en vecka efter mötet.

Gator, trafik, vatten, återvinning, med mera

I Tekniks ansvarsområde ingår planering, drift och utbyggnad av gator och gatubelysning, gång- och cykelvägar, allmänna platser och parker, dricksvatten och avloppsrening, sophämtning och återvinning samt det kommunala bredbandsnätet. Vi ansvarar också för trafik- och ­parkeringsfrågor, lokala trafikföreskrifter och trafiksäkerhetsarbetet inom kommunen.

Välkommen med din fråga!

Monica Neptun (L) 
Ordförande i nämnden för Teknik