Gymnasium & Arbetsmarknad gör anmälan enligt lex Sarah

Kommunen anmäler ett missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Beskrivning av händelsen

En person har inte fått tillräckligt stöd av Kungsbacka kommun för att kunna bli självförsörjande. Personen har idag bistånd i form av försörjningsstöd och daglig verksamhet. På grund av att kommunen haft en inte tillräcklig samordning av insatserna har den enskilde tvingats leva på långvarigt försörjningsstöd. Bristerna består i oklar ansvarsfördelning, bristande samverkan (internt och externt) och bristande uppföljning av de insatser som beviljats.

Kommunen kommer att utreda händelsen internt. På grund av allvarlighetsgraden av det inträffade väljer kommunen att anmäla händelsen som ett missförhållande enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Planerade och vidtagna åtgärder

  • Upprättat en individuell plan
  • Upprättar riktlinjer och rutiner och riktlinjer för samverkan med externa kontakter 
  • Utveckla uppföljningsarbetet i ärenden med långvarigt försörjningsstöd

Fakta

Kommunen ska rapportera när något inte har blivit rätt eller om det finns risk för att något ska bli fel. Kommunen måste både åtgärda fel och brister samt förebygga så att fel och brister inte uppstår. I dagligt tal kallas detta för lex Sarah.

Lex Sarah

All personal inom all socialtjänst och äldreomsorg är enligt lex Sarah skyldig att rapportera varje missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande som sker i verksamheten. Alla rapporter som inkommer ska utredas.

Allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Med allvarliga missförhållanden avses händelser eller underlåtelser som innebär eller inneburit hot mot eller medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.


Kontakta gärna
Markus Ternblad, utvecklare
0300-83 41 66
markus.ternblad@kungsbacka.se

Cynthia Runefjärd, förvaltningschef Gymnasium & Arbetsmarknad
0300-83 41 50
cynthia.runefjard@kungsbacka.se