Arbetsmiljöverket kräver åtgärder inom hemtjänsten

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom hemtjänsten i Hede/Älvsåker i Kungsbacka kommun. Arbetet med att ta fram åtgärder pågår och ska vara klart senast 1 mars.

I somras gjordes skyddsombud inom hemtjänstgruppen i Hede/Älvsåker en anmälan till Arbetsmiljöverket om brister i arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket har utrett ärendet och både fackliga skyddsombud samt arbetsgivaren har fått ge sin syn på saken. Nu har Arbetsmiljöverket meddelat att Kungsbacka kommun måste genomföra en rad åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i hemtjänstgruppen Hede/Älvsåker. Sedan tidigare finns även ett liknande ärende som berör hemtjänstgruppen i Åsa/Frillesås.

Kungsbacka kommun ska redovisa hur kommunen som arbetsgivare säkerställer att:

  • Det finns tillräcklig tid för hemtjänstmedarbetarnas arbetsuppgifter inklusive körtid mellan hemtjänsttagarna och insatstider för de uppdrag som utförs hos hemtjänsttagarna.  
  • Arbetsgivaren ska också redovisa hur man säkerställer att det är tydligt för medarbetarna vilken tid som är avsatt för vilka uppgifter.
  • Arbetsgivaren ska även redogöra för hur man regelbundet stämmer av med medarbetarna att den planerade tiden räcker till för arbetet hos hemtjänsttagarna.

Pågående åtgärder

Kungsbacka kommun har redan ett pågående arbetet för att genomföra åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Till exempel har hemtjänsten börjat planera sina besök på ett nytt sätt i det digitala planeringsverktyget Intraphone. Det nya sättet innebär att det i högre grad går att styra hur medarbetarna åker mellan hemtjänsttagarna och att det också blir lättare att styra den så kallade kontinuiteten, alltså hur många medarbetare en hemtjänsttagare träffar när den får hjälp. Alla medarbetare har också uppmanats att skicka in synpunkter på sina körscheman så att de kan vara med och påverka hur arbetsdagen läggs upp.  

Förändring av tid

Förutom det nya sättet att planera insatserna på så har det gjorts en förändring av tiderna mellan hemtjänsttagarna. Efter att ha testat och utvärderat två olika varianter av tilläggstid har hemtjänsten bestämt att använda sig av tio minuters tilläggstid under förmiddag, eftermiddag och kväll utöver rapporteringstid. Syftet med tilläggstiden är att minska upplevelsen av stress, ge tid för oplanerade händelser eller ge möjlighet till paus utöver rast.
Arbetsmiljöverket skriver dock i sitt föreläggande att de inte är tillräckligt nöjda med åtgärderna med tilläggstid, baserat på den enkätundersökning som arbetsgivaren tidigare gjort som visar att en del medarbetare fortfarande upplever att de inte har tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter.

- Det var en första utvärdering precis vid införandet av tilläggstiden och vi fortsätter ständigt att utvärdera de åtgärder som görs kontinuerligt på olika sätt. Vi kommer att fortsätta arbeta med åtgärder för att säkerställa att vi som arbetsgivare erbjuder en god arbetsmiljö för de som arbetar hos oss. Vi behöver organisera arbetet tydligare utan att hamna i en minutstyrning, säger Johan Sandström, HR-chef för förvaltningarna för Vård & Omsorg samt Individ- & familjeomsorg.

Förläggande med vite

Åtgärderna ska vara genomförda senast sen 1 mars 2021. Beslutet är ett föreläggande med vite på 150 000 kronor. Det innebär att Kungsbacka kommun som arbetsgivare är skyldiga att genomföra åtgärderna som myndigheten har beslutat om. Det innebär också att om Kungsbacka kommun inte följer myndighetens beslut så kommer kommunen att få betala ett vite på 150 000 kronor.

Kontakta gärna

Johan Sandström, HR-chef förvaltningarna för Vård & Omsorg samt Individ- & familjeomsorg i Kungsbacka kommun.
johan.sandstrom@kungsbacka.se
0300-83 39 87