Maria Frykstedt, brottsförebyggande samordnare, på resecentrum i Kungsbacka.

Så svarar Kungsbackaborna om trygghet

92% uppger att de alltid eller oftast känner sig trygga i Kungsbacka enligt den medborgardialog om trygghet som Kungsbacka kommun och polisen genomförde våren 2020.

– Det är ett positivt resultat att så många känner sig trygga i Kungsbacka. Det känns viktigt för oss att inkludera medborgarna i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Detta blir också grunden till de medborgarlöften som vi tar fram ihop med polisen och kommer att presentera i januari, säger Maria Frykstedt, samordnare för det brottsförebyggande arbetet i Kungsbacka kommun.

Förra året svarade 90% ja på frågan om de känner sig trygga i Kungsbacka och 10 % nej. I år finns fler svarsalternativ och därför går det inte helt att jämföra svaren. Men 24% svarar att de alltid känner sig trygga och 68 % att de oftast känner sig trygga, vilket alltså blir 92 % positiva svar. Vad gäller de negativa svarsalternativen svarar 7% att de sällan känner sig trygga och 1% att de aldrig känner sig trygga, vilket ger 8 % negativa svar.

Färre ungdomar har svarat i år

1364 personer har besvarat enkäten som funnits tillgänglig på olika platser i kommunen och på kommunens och polisens webbplatser. Den största gruppen som svarat är mellan 36-50 år och den näst största gruppen är mellan 51-65 år. Förra året var det fler som besvarade enkäten (2284 personer) och den största gruppen som svarade var ungdomar. Maria Frykstedt förklarar att orsaken till att färre unga svarat i år är att enkäten inte kunnat genomföras på plats i gymnasieskolorna på grund av distansundervisningen under våren.

– Att den största gruppen är i åldern 36-50 år kan också vara orsaken till att svaren ser lite annorlunda ut i år, säger Maria Frykstedt

Fler upplever att det finns otrygga platser

Enkäten innehåller frågor om upplevd trygghet, bland annat om hur trygg en känner sig i Kungsbacka, om det finns platser som upplevs som otrygga eller om en känner sig orolig för att utsättas för brott.

60 % svarar att de upplever att det finns otrygga platser i kommunen. Motsvarande siffra förra året var 38 %.

Precis som tidigare år är det Resecentrum som sticker ut som den plats som upplevs som mest otrygg. Även Badhusparken och tunnlar bedöms som de mest otrygga platserna. Kommunen och polisen har redan gjort flera åtgärder för att öka tryggheten på dessa platser, bland annat ökad belysning, röjning av buskage och trygghetsskapande polisarbete. Åtgärderna fanns med i medborgarlöftet som togs fram för 2019-2020.

Att många fortfarande känner sig otrygga på samma platser kan bero på att upplevelsen av trygghet ofta varierar mycket och kan påverkas snabbt av en enskild händelse, enligt Maria Frykstedt.

– Det är såklart svårt att veta säkert vad orsaken är och vi märker att upplevelsen av trygghet går i vågor. Även 2018 upplevde 60% att det fanns otrygga platser. Trygghet kan påverkas snabbt av en specifik händelse eller om man hör om något som hänt på platsen. Men vi tar det fortfarande på stort allvar och därför kommer det trygghetsskapande arbetet i den offentliga miljön stå kvar som medborgarlöfte nästkommande två år, säger Maria Frykstedt.

Rädslan för att bli utsatt för brott har ökat

46 % uppger att de är oroliga för att utsättas för brott och 54 % svarar nej på samma fråga. 2019 svarade 30 % ja och 70% nej på om de var oroliga för att utsättas för brott. Dessutom är fler oroliga för att bli utsatta för våldsbrott jämfört med tidigare år. I år angav 58 % att de var oroliga för att utsättas för våldsbrott, medan 46 % angav oro för våldsbrott 2019. Oron för inbrott i hemmet ligger kvar på 55%, medan oron för stöld av ägodelar har minskat något från 56 % till 55 %.

Lokalpolischef Anna Lindqvist tror att svårigheten att sålla i information och ett tuffare samhällsklimat kan vara orsaker till den ökande oron för brott.

– Idag finns alla nyheter bara ett knapptryck bort och vi matas med nyheter om brott från hela landet. Många gånger läser man inte var brottet skett utan man oroas automatiskt över sin egen tillvaro. Samtidigt blir samhällsklimatet tuffare och klyftorna mellan folk tycks öka. Unga människor med dyra jackor och telefoner blir lätta offer för den som befinner sig i missbruk och kriminalitet och inte har någonting, säger Anna Lindqvist.

Mäter upplevd trygghet

Enligt en nationell undersökning 2019 som gjordes av MSB och SKR är Kungsbacka en av de tryggaste platserna i Sverige och hamnar på plats nummer 11 bland 290 kommuner. Den nationella undersökningen har tittat på den faktiska säkerheten i kommunen, exempelvis de faktiska antalet våldsbrott. Den undersökning som Kungsbacka kommun gör handlar endast om den upplevda tryggheten, alltså hur medborgarna känner.

Kommun och polis tar fram nytt medborgarlöfte

Resultaten från medborgarundersökningen om trygghet ligger till grund för det medborgarlöfte som kommun och polis tar fram vartannat år. Medborgarlöftet innehåller konkreta åtgärder som ska göras inom olika prioriterade områden.

Medborgarlöftet för 2021-2022 och vilka åtgärderna blir kommer att presenteras 15 januari.

Läs om tidigare medborgarlöfte