Bilden visar tak på olika hustyper i Kolla Parkstad

Delårsbokslut visar på en robust kommun

God budgetföljsamhet, prognos som visar på plus 275 miljoner och en ökad befolkning. Delårsbokslutet visar på att Kungsbacka kommun står väl rustad inför kommande år.

Kungsbacka kommun räknar med att investera för 718 miljoner under året. Det beräknade resultatet är tillräckligt starkt för att klara av att egenfinansiera stora delar av de planerade investeringarna. Nämnderna visar på god budgetföljsamhet med endast 1,2 procent i avvikelse. Skatteintäkter och statsbidrag väntas bli 108 miljoner kronor högre än budgeterat.

Kungsbacka växer

Under året har befolkningen passerat 85 000 och ökningen fortsätter.

–Det är ett gott tecken på att många vill bo och leva här. Att vi blir fler skapar också goda förutsättning för företag att etablera sig och exploateringen ökar, säger kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M).

Pandemins påverkan

Även om vaccinationerna pågått för fullt har samhället i stort liksom kommunens verksamheter och ekonomi påverkats av restriktionerna fram till september. För de som har haft möjlighet har stor del av arbetet varit på distans och mycket sker fortsatt i digitalt format. Till skillnad från i våras är skolundervisningen under höstterminen i huvudsak på plats fysiskt i kommunens lokaler.

Hållbar ekonomi

Hållbar utveckling är viktigt för Kungsbacka kommuns långsiktiga planering. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet har lika stor betydelse och är ömsesidigt beroende av varandra. Bedömningen är att kommunen i år kommer ha en god ekonomisk hushållning, sett ur perspektiven hur den finansiella utvecklingen ser ut över tid, hur väl de kommunövergripande målen uppfylls och hur Kungsbacka kommun bidrar till att nå de globala målen för hållbar utveckling.

–Stora utmaningar väntar de kommande åren med ökade kostnader för välfärden samtidigt som intäkterna inte ökar i motsvarande omfattning. Det gör det extra viktigt med fortsatt stort fokus på god ekonomisk hushållning, avslutar Lisa Andersson.

Kort från delåret:

  • Kungsbacka kommun rankas som en av de bästa kommunerna att leva i utifrån tidningen Fokus undersökning “Bäst att leva”. Kommunen ökade från plats fem 2020 till plats tre under 2021.
  • Hög andel elever i grundskolan och gymnasieskolan upplever att de känner sig trygga i skolan.  
  • Genom invånardialoger har otrygga platser identifierats i kommunen. Bland annat har en gångtunnel vid Hålabäcksskolan förbättrats i samarbete med elever.
  • Kommunens insatser för att öka kundnöjdheten inom bygglov börjar ge effekt. En genomförd undersökning av kundnöjdheten vid bygglovsverksamheten visar att kundnöjdheten ökat jämfört med 2020.
  • Arbetet med fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad är igång. Digitala workshops har genomförts för att ta del av olika aktörers syn på staden samt för att fler ska förstå hur de kan påverka och medverka i kommunens arbete.
  • Genom att planera för samnyttjande av lokaler kan de användas som mötesplatser för olika målgrupper. Ett exempel är Anneberg där vi ska skapa gemensamma lokaler för ett vård- och omsorgsboende, förskola och boende med särskild service.
  • Under året fram till augusti har nio detaljplaner antagits med 662 bostäder.

 

För mer information, kontakta gärna:

Lisa Andersson, (M), Kommunstyrelsens ordförande
070-667 20 46 eller lisa.andersson@kungsbacka.se

Christina Hermansson, ekonomichef
0300-83 43 22 eller christina.hermansson2@kungsbacka.se