Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Eldning av trädgårdsavfall

Just nu får vårt kundcenter många frågor om eldning, eftersom man får elda trädgårdsavfall mellan oktober – april. Som trädgårdsavfall räknas gräs, löv, kvistar och andra växtdelar som blir över när du sköter din trädgård.

Trädgårdsavfall går utmärkt att kompostera i den egna trädgården. Gräsklipp, löv, barr, blast och liknande går bra att lägga i trädgårdskomposten. Om du sönderdelar materialet så bryts det ner snabbare.

Det finns olika modeller av kompostbehållare. Byggvaruhandlare kan ge dig råd och tips. Enklaste behållaren för trädgårdsavfall är en hemmasnickrad låda med glesa spjälor för lufttillförsel. Under rubriken Kompostering kan du läsa mer.

Lämna trädgårdsavfallet

Du kan även lämna trädgårdsavfall på någon av våra återvinningscentraler. Återvinningscentralerna Klovsten och Frillesås tar endast emot komposterbart trädgårdsavfall: löv, barr, gräsklipp och häckklipp (bara små kvistar mindre än två centimeter i diameter och max 50 cm långa).

Ris, kvistar och grenar som är grövre än två centimeter i diameter eller längre än 50 cm måste du lämna på Barnamossens återvinningscentral som har en flisningsanläggning.

Invasiva arter

I Kungsbacka finns flera invasiva arter som sprider sig. Du får inte lämna en invasiv art som trädgårdsavfall på våra återvinningscentraler, då riskerar vi att den sprids vidare med kompostmaterialet. Invasiva arter kan bara lämnas på Barnamossens återvinningscentral, men du måste kontakta kommunens enhet Avfall & Återvinning på förvaltningen för Teknik innan du åker till Barnamossen med fler säckar än vad som ryms i en vanlig personbil så att vi kan förbereda en särskild container. Förpacka växterna i täta påsar för att förhindra spridning.

Beställ hämtning

Det går också att beställa hämtning. Då hämtar vi vid din fastighet var fjortonde dag under vecka 14-45. Hyra av kärl ingår.

Notera att du bara får lägga komposterbart trädgårdsavfall i kärlet. Tyvärr tvingas vi varje år kassera mycket av det insamlade trädgårdsavfallet eftersom det inte är komposterbart. Orsaken är felaktig sortering, det vill säga att abonnenter lägger fel saker i kärlen. Som komposterbart trädgårdsavfall räknas endast gräs, löv, växtdelar och små kvistar mindre än 2 cm i diameter.

Exempel på vad du inte får lägga i kärlet:

 • Tjocka grenar (mer än 2 cm i diameter).
 • Plattor
 • Sten
 • Grus
 • Plast
 • Jord

Vi genomför stickprovskontroller av utställda kärl, och är det felaktigt sorterat i ett kärl så tömmer vi det inte. Vid upprepad felsortering säger vi upp abonnemanget.

Kostnad enligt gällande renhållningstaxa. Kontakta Kungsbacka direkt 0300-83 40 00 för att beställa abonnemang.

Elda trädgårdsavfall mellan oktober och april

Enligt kommunens lokala föreskrifter är det endast tillåtet att elda trädgårdsavfall mellan 1 oktober och 30 april. Bestämmelsen gäller de fastigheter som ligger inom detaljplan.

En förutsättning för att du ska få elda upp ditt trädgårdsavfall mellan oktober och april är att det inte uppstår olägenheter för dina grannar och att det inte råder eldningsförbud. I april är det ofta så kallad gräsbrandssäsong, som kan innebära att räddningstjänsten beslutar om eldningsförbud.

Eldningsförbud på grund av brandrisk

Du kan kontrollera om det råder eldningsförbud på grund av brandrisk. Ring Räddningstjänstens telefonsvarare 031-335 29 80 för besked. Om Räddningstjänsten i Storgöteborg utfärdar eldningsförbud får man inte elda även om det är mellan 1 oktober och 30 april.

Aktuell brandriskprognos hittar du på räddningstjänstens hemsida.

Tänk på att

 • Eldning får inte ge upphov till olägenheter för grannar och andra som kan befinna sig i närheten. Tala gärna med grannarna innan du börjar elda.
 • Eldning av blött trädgårdsavfall ger mycket rökutveckling. Försök att kompostera istället. 
 • Många är känsliga för rök, till exempel astmatiker. Speciellt viktigt är detta i tätbebyggda områden.
 • Om SMHI varnar för torka brukar räddningstjänsten utlysa eldningsförbud i regionen. Eldning sker alltid på eget ansvar.
 • Större eldningar ska alltid anmälas till räddningstjänsten.