Kungsbacka kommun gör en lex Sarah anmälan

Kungsbacka kommun gör en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan gäller de tre förvaltningarna Individ & Familjeomsorg, Vård- & Omsorg och Gymnasium & Arbetsmarknad. Anmälan gäller en brist i en teknisk funktion i verksamhetssystemet Combine, som används för känslig information i individärenden.

Beskrivning av händelsen 

Upptäckten gjordes 30 september 2021. Orsaken till att kommunen nu gör en anmälan är att det fanns en brist i den interna hanteringen av systemet och att en funktion i Combine för personuppgifter bör förbättras. De tre förvaltningar som är berörda har styrdokument och anpassade arbetssätt som minimerar risken men bedömningen är att verksamhetssystemet har brister i vissa funktionaliteter.

Bristen rättas nu till

Bristen i funktionen innebär en risk som kan bli allvarlig eftersom socialtjänsten är skyldig att hantera och förvara uppgifter om personliga förhållanden så att obehöriga inte får tillgång till dem. Alla säkerhetsåtgärder som förvaltningarna kan genomföra har genomförts. Trots åtgärderna finns risken kvar, men i mindre omfattning. Förvaltningarna har startat en dialog med systemleverantören för att rätta till den kvarstående bristen i systemet. 

Konsekvenser för drabbade individer

I dagsläget har inte Kungsbacka kommun fått in information om, eller känner till att någon individ har drabbats av risken

Planerade och vidtagna åtgärder

Händelsen utreds även som personuppgiftsincident inom samtliga tre förvaltningar inom socialtjänstenBedömningen enligt lex Sarah är att del av funktionen i verksamhetssystemet innebär en risk för ett allvarligt missförhållande och kommer därför att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg.  

Förvaltningarna har anpassat sitt arbetssätt och behörighetstilldelning för att minska risken så gott det går och nu avvaktar vi svar på vår önskan om förändring i verksamhetssystemet, säger Karin Martinsson, förvaltningschef Individ & Familjeomsorg. 

Lex Sarah

All personal inom socialtjänst är enligt lex Sarah skyldig att rapportera varje missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande som sker i verksamheten. Alla rapporter som inkommer ska utredas. Allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Med allvarliga missförhållanden avses händelser eller underlåtelser som innebär eller inneburit hot mot eller medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.  

Kontakta

Karin Martinsson, Förvaltningschef 
Individ & Familjeomsorg 
0300-83 58 54
karin.martinsson@kungsbacka.se  

Sanna Heikkinen, Socialt ansvarig samordnare  
Individ & Familjeomsorg 
0300-83 55 97  
sanna.heikkinen@kungsbacka.se