Nämnden förlänger inte avtal med Vardaga för Kolla vård- och omsorgsboende

Nämnden för Vård & Omsorg har fattat beslut om att inte förlänga avtalet med Vardaga för Kolla vård- och omsorgsboende. Beslutet togs vid nämndens möte onsdagen den 20 oktober.

Driften av Kolla vård- och omsorgboende är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, och Vardaga har avtal med kommunen att driva boendet till den 31 oktober 2022. Avtalsperioden kan förlängas i max fyra år senast ett år innan avtalsperioden löper ut. Om en förlängning inte begärs så upphör avtalet efter den fasta periodens slut.

Vid nämndens möte var ett av ärendena förlängning av avtal för Kolla vård- och omsorgsboende. Nämnden för Vård & Omsorg beslutade vid sitt möte att inte förlänga avtalet för Kolla vård- och omsorgsboende. Det innebär att Kungsbacka kommun kommer att ta över driften av Kolla vård- och omsorgsboenden från och den 1 november 2022. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att förbereda för att ta över vård- och omsorgsboendet i kommunal regi. Berörda medarbetare, boende och anhöriga kommer att få mer information.

Årsplan för konkurrensutsättning

Nämnden tog också beslut om årsplan för konkurrensutsättning av verksamhet 2022.  Årsplan för konkurrensutsättning beskriver vilka verksamheter som ska konkurrensutsättas under nästa år, alltså vara öppna för alternativa utförare och driftsformer. Nämnden beslutade att anta årsplan för konkurrensutsättning 2022 som innebär att inga verksamheter kommer att konkurrensutsättas under 2022.

Resultat slutrapporter

Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun har med hjälp av den externa revisionsbyrån EY gjort en objektiv kvalitetssäkring av Kolla, Blåvingevägen, Ekhaga och Vickans vård- och omsorgsboenden som drivs av Vardaga. Syftet med den är att se hur verksamheten fungerar och hur Vardaga följer avtalet med Kungsbacka kommun.

I slutrapporterna som blev klara den 20 oktober har EY följt upp brister och risker och kartlagt hur respektive vård- och omsorgsboende har förändrat sitt arbetssätt sedan delrapporterna. Just nu kan Kungsbacka kommun inte berätta om innehållet i slutrapporterna eller lämna ut rapporterna till media eller andra intresserade eftersom de genomgår en sedvanlig sekretessbedömning. Bedömningen beräknas vara klar i början av vecka 43.

Förvaltningens fortsatta arbete

Den externa kvalitetssäkringen som gjorts av EY avslutades när slutrapporterna överlämnades till nämnden den 20 oktober. Nämnden för Vård & Omsorg beslutade vid mötet att ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta fortsatta åtgärder och att inleda samtal med Vardaga. 

Nämnden för Vård & Omsorg beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra utökad kvalitetssäkring och uppföljning av de vård- och omsorgsboendena som drivs av Vardaga för att säkerställa en säker och god vård och omsorg för omsorgstagarna.  I november ska förvaltningen presentera ett förslag för nämnden på hur en utökad kvalitetssäkring och uppföljning ska gå till.

Kontakta gärna

Hravn Forsne (M), ordförande i nämnden för Vård & Omsorg
hravn.forsne@kungsbacka.se
073-364 48 16

Karl Lundgren, tillförordnad förvaltningschef Vård & Omsorg
karl.lundgren@kungsbacka.se
0300-83 46 14

Frågor till Vardaga hänvisas till Ambeas presstjänst:
press@ambea.se

010-33 00 501