Resultat av kvalitetssäkring av Vardagas vård- och omsorgsboende

Slutrapporter från kvalitetssäkringen som gjorts av vård- och omsorgsboendena som drivs av Vardaga i Kungsbacka kommun visar att det finns vissa fortsatta brister och risker.

Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun har med hjälp av en extern revisionsbyrå gjort en objektiv kvalitetssäkring av Kolla, Blåvingevägen, Ekhaga och Vickans vård- och omsorgsboenden som drivs av Vardaga. Den objektiva kvalitetssäkringen har gjorts av revisionsbyrån EY och syftet med den är att se hur verksamheten fungerar och hur Vardaga följer avtalet med Kungsbacka kommun.

I juni och augusti kom delrapporterna från kvalitetssäkringen och onsdagen den 20 oktober lämnade EY slutrapporterna till kommunen. Därefter har kommunen gjort en sedvanlig sekretessbedömning av slutrapporterna i förhållande till OSL, Offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessbedömningen blev klar måndag den 25 oktober. Inget av innehållet är belagt med sekretess vilket innebär att rapporterna kan lämnas ut i sin helhet till media och andra intresserade.

Resultat slutrapporter

Delrapporterna från respektive boende visade på brister inom de områden som granskats. I slutrapporterna har EY följt upp brister och risker och kartlagt hur respektive boende har förändrat sitt arbetssätt sedan delrapporterna blev klara i juni och augusti.

Den sammantagna slutsatsen som revisionsbyrån EY gör är att det fortfarande finns vissa brister och risker på samtliga fyra vård- och boenden. Det gäller följsamhet till avtal, till kommunens riktlinjer, till lagstiftning och föreskrifter som berör verksamheten och till vissa av de mervärden som ingår i Vardagas avtal med kommunen.
EY skriver att Vardaga har vidtagit åtgärder och att arbetet på boendena har utvecklats.  Men EY skriver även att det finns fortsatta brister och risker inom ett antal områden.  Kvalitetssäkringen visar att både ledning och medarbetare har ett engagemang kring de äldre och deras välmående.

Förvaltningens fortsatta arbete

Den externa kvalitetssäkringen som gjorts av revisionsbyrån EY avslutades den 20 oktober när slutrapporterna presenterades för nämnden. Förvaltningschefen har nu i uppdrag att vidta fortsatta åtgärder och att inleda samtal med Vardaga. Förvaltningen ska också genomföra en utökad kvalitetssäkring och uppföljning av Vardagas vård- och omsorgsboenden för att säkerställa en säker och god vård och omsorg för omsorgstagarna. Förslag på hur en utökad kvalitetssäkring och uppföljning ska gå till ska förvaltningen presentera för nämnden i november.

Bakgrund till beställningen 

Kungsbacka kommun har som huvudman och ansvarig vårdgivare ett ansvar att följa upp avtal och granska verksamheten som bedrivs av privata vårdföretag. Kommunen gör regelbundet granskningar av verksamheterna men det har även gjorts en objektiv extern kvalitetssäkring för att se hur verksamheten fungerar och hur Vardaga följer avtalet med Kungsbacka kommun. Den har gjorts av den externa revisionsbyrån EY.  

Bakgrunden till beställningen av kvalitetssäkringen är att förvaltningen fått indikationer om att driften på Vardagas boenden i Kungsbacka kommun eventuellt varit bristfällig inom flera områden och i strid med avtalen. Bristerna har bland annat uppmärksammats vid förvaltningens uppföljning av efterlevnad av avtal. Kvalitetssäkringen har utgått från tre övergripande områden. Det handlar om styrning och ledning, hur vården och omsorgen fungerar samt det systematiska kvalitet- och förbättringsarbetet.

Kontakta gärna

Hravn Forsne (M), ordförande i nämnden för Vård & Omsorg
hravn.forsne@kungsbacka.se
073-364 48 16

Karl Lundgren, tillförordnad förvaltningschef Vård & Omsorg
karl.lundgren@kungsbacka.se
0300-83 46 14

Frågor till Vardaga hänvisas till Ambeas presstjänst:
press@ambea.se

010-33 00 501