Vård & Omsorg gör anmälan enligt lex Sarah

En medarbetare brast i sitt bemötande gentemot en enskild person på ett vård- och omsorgsboende. Nu gör nämnden för Vård & Omsorg en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för Vård & Omsorg, IVO.

Händelsen 

Händelsen inträffade i slutet av augusti i år på ett vård- och omsorgsboende i kommunal regi. Det var i samband med att tre medarbetare var inne hos en omsorgstagare för att utföra morgoninsatser. Vid utförandet av insatsen uttalade den ena medarbetare en kommentar som inte bedöms gå i linje med gott bemötande. Händelsen rapporterades in och har utretts av socialt ansvarig samordnare och ställningstagandet är att händelsen är ett allvarligt missförhållande. 

Vidtagna åtgärder 

Utredningen kan inte påvisa direkta brister i verksamheten som kan ha bidragit till varför missförhållandet inträffade. Dock finns det förbättringsområde kring dokumentation och tydlighet i hur personalen ska utföra sitt stöd till de enskilda.  

Efter händelsen har arbetsgivaren vidtagit flera åtgärder. Det handlar om både 
individuella åtgärder riktade till medarbetaren som brast i sitt agerande och åtgärder som ska vidtas på enheten. Som ny vidtagen åtgärd inom verksamheten har en ny checklista tagits fram med tydligare fördelning vid introduktion av ny personal. Även ett förtydligande om upprättade handlingsplaner och bemötandeplaner finns i verksamhetssystemet. Det har även planerats för åtgärder till hela organisationen som en del i att tillvarata erfarenheter av lex Sarah i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Anmälan till IVO 

Socialt Ansvarig Samordnare, SAS, på förvaltningen för Vård & Omsorg har utrett händelsen och bedömer att händelsen avviker från de grundläggande kraven i lagstiftningen. Vård & Omsorg har därför beslutat att göra en anmälan enligt lex Sarah till IVO, Inspektionen för Vård & Omsorg. 

Fakta lex Sarah 

Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs inom Vård & Omsorg. Lex Sarah ska användas för att säkerställa att de enskilda får insatser av god kvalité och förhindra uppkomsten av missförhållanden/risk för missförhållanden. Utredningen av en lex Sarah-rapport syftar till att klarlägga vad som har hänt, varför det har hänt och vad som kan göras för att förhindra att något liknande händer igen.  

Alla medarbetare som arbetar inom Vård & Omsorg är skyldiga enligt lex Sarah i Socialtjänstlagen att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden som sker i verksamheten. Alla rapporter som inkommer ska utredas.  

Med allvarliga missförhållanden avses händelser eller underlåtelser som innebär eller inneburit ett allvarligt hot mot eller medfört allvarliga konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Med en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, ska det handla om en uppenbar eller konkret risk för ett allvarligt missförhållande. Om ett missförhållande/risk för missförhållande bedöms som allvarligt ska det anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Kontakta gärna