Kungsbacka stad sett från ovan

Beslut om översiktsplanen

Tisdag den 9 november fattade kommunfullmäktige beslut om den nya översiktsplanen, Vårt framtida Kungsbacka. I december kan den vinna laga kraft och bli giltig. –Vi är en växande kommun vilket vi glada för. Med hjälp av översiktsplanen kan vi planera långsiktigt för att växa hållbart, säger kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (m).

Hållbarhet genomsyrar hela översiktsplanen. Den ska vara vägledande i arbetet med att bevara och utveckla gröna områden, var vi ska ha infrastruktur och hur vi bäst planerar för nybyggnationer. Översiktsplanen visar även Kungsbackas roll i ett större perspektiv där vi samspelar med andra, både regionalt och i omvärlden.

En stor del i långsiktigheten handlar om att utgå från befintlig service när vi planerar för nybyggnation. I översiktsplanen är Kungsbacka stad, Anneberg och Åsa prioriterade utvecklingsorter då de har förutsättningar för god kollektivtrafik.

‒Genom att fokusera på de här tre orterna kan vi växa hållbart för framtiden genom att koncentrera ny byggnation till befintlig infrastruktur och service. Genom att fokusera kan vi värna om annan betydelsefull mark som exempelvis på landsbygden, fortsätter Lisa.

Betydelsen av en attraktiv och livfull stad

Redan idag är det stor utveckling i Kungsbacka stad och det kommer det vara framöver också. Översiktsplanen säger att mer än hälften av ny byggnation ska läggas i staden.

‒Vi behöver fokusera på staden för att fortsätta utveckla den till en sammanhållen, livfull och trivsam stad. En attraktiv stad är något hela kommunen vinner på, både invånare och näringsliv, säger Lisa. 

Utvecklingen av staden hanteras i den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad 2050 och det arbetet är kommunen igång med.

Strategi 2040

Nytt för översiktsplanen är en strategibild för 2040 som tillsammans med riktlinjerna visar utvecklingen i stora drag. I översiktsplanen finns även en utblick för 2060, där lyfter blicken ytterligare för att vara ihålliga i vårt fokus på att planera hållbart. Raquel Sandblad är projektledare för arbetet förklarar syftet med det långa perspektivet.

–En viktig förutsättning för hållbarhet är långsiktighet. Vi måste hålla samma linje över tid för att kunna nå en hållbar utveckling på riktigt, säger Raquel.

Ett omfattande arbete

Arbetet med att ta fram förslag till ny översiktsplan som påbörjades 2018 har varit en lång och stor process. Det har byggt på ett nära samarbete mellan tjänstepersoner och politiker men även med andra utanför organisationen. Raquel Sandblad ser stora vinster i att hela tiden föra dialog under arbetets gång.

–Utöver en löpande och tät dialog med politiker har vi haft invånardialog i olika former samt dialog med andra myndigheter. Översiktsplanen är utformad genom förankring i en planeringsprocess som garanterar samråd med alla som vill vara med. Vi har fokuserat på att nå barn och ungdomar genom riktade dialoger och vi hade många bra dialoger med invånare under vår utställning på Kungsmässan, säger Raquel Sandblad.

Nu är översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige och vinner laga kraft om ingen överklagar beslutet. Själva innehållet i översiktsplanen kan inte överklagas utan det som kan överklagas är på vilket sätt beslutet har fattats. Det innebär att beslutet kan överklagas om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt eller om beslutet har fattats av någon annan instans inom kommunen än kommunfullmäktige. 

Ta del av översiktsplanen

I översiktsplanen kan du se vilka områden kommunen vill stärka och utveckla men också vilka områden vi vill bevara och värna om. Mer information och länk till den digitala översiktsplanen hittar du på vår webb.

Kontakta gärna

Kontakta gärna