Kommunstyrelsens loggar i Teams anses inte vara allmänna handlingar

Kammarrätten avslog i oktober ett överklagande från en person som begärde ut chattar och loggar från kommunstyrelsen i Kungsbackas sammanträde, som skedde via Teams.

Det var i december 2020 som personen hörde av sig till Kungsbacka kommun och begärde ut chattar och loggar från kommunstyrelsens sammanträde den 24 november 2020. Personen ansåg att chattarna och loggarna var allmänna handlingar eftersom de antingen kunde tas fram direkt ut IT-systemet eller skulle anses vara förvarade i mötesdeltagarnas datorer.

Kommunens beslut

Kungsbackas kommunstyrelse avslog begäran eftersom de såg loggarna och chattarna som minnesanteckningar. I detta fall något som används som ett underlag för att upprätta kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet.  

 Pandemin har ställt stora krav på kommunerna för att klara demokratin och de politiska mötena i en helt ny digital verklighet. Både politiker och tjänstepersoner har genomfört detta med stort tålamod och vilja att det ska bli bra, demokratiskt och lagligt, säger Anna Rehnberg, kommunjurist och fortsätter: 

 Det är mycket viktigt för oss att få denna fråga prövad rättsligt, så vi får bra vägledning för vårt arbete. Många kommuner med oss i Kungsbacka har väntat på denna vägledning.  

Kommunen hänvisade även till att det inte med enkla åtgärder gick att ta fram en elektronisk handling från sammanträdet ur IT-systemetÄven nämnden för Service, som hanterar kommunens IT-drift, avslog begäran från personen med denna motivering.

Kammarrätten höll med kommunen

Privatpersonen överklagade de två besluten till kammarrätten, men kammarrätten höll med kommunen och avslog överklagandenaChattarna och loggarna kunde inte tas fram ur IT-systemet med rutinbetonade åtgärder och därför var de inte allmänna handlingar. 

Kammarrätten prövade också om loggarna var allmänna handlingar i mötesdeltagarnas datorer. Även här höll kammarrätten med kommunen. Handlingarna var ”färdiga elektroniska handlingar” eftersom de inte ändras och de också fortsatte vara tillgängliga för deltagarna efter sammanträdet.

Karaktären av utkast

Kammarrätten konstaterade dock att chattarna och loggarna har karaktären av ”mellanprodukter”, alltså som utkast eller koncept till den slutliga handlingen som var kommunstyrelsens protokoll. Eftersom de inte expedierats eller tagits om hand för arkivering var de inte allmänna. 

Vad händer nu?

Överklagandetiden har inte löpt ut och domen kan komma att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Har du frågor om ärendet?

Kontakta kommunjurist Anna Rehnberg 
anna.rehnberg@kungsbacka.se
0300-83 42 23

Eller 

Kontakta administrativ chef Sofia Jonsson 
sofia.jonsson@kungsbacka.se
0300-83 46 76