Nej till uthyrning av elsparkcyklar i Kungsbacka

Vid sitt möte 17 november 2021 beslutade nämnden för Teknik att säga nej till etablering av elsparkcyklar för uthyrning på allmän plats och kommunal mark i Kungsbacka stad.

Det innebär att elsparkcykelföretag inte får ställa ut sina elsparkcyklar på stadens mark då det krävs tillstånd om användande av offentlig plats.

Nämnden anser att erfarenheterna från andra städer visar att felaktigt parkerade elsparkcyklar utgör hinder för både gående och cyklister. Kommunen lägger i dag stor vikt vid att öka tillgängligheten och tryggheten för alla trafikanter. Bristande tillgänglighet på grund av felparkerade och liggande elsparkcyklar kan leda till minskad tillgänglighet och ökad otrygghet.

Inget förbud för privata elsparkcyklar

Kungsbacka kommuns beslut kom som svar på förfrågningar från ett par elsparkcykelföretag som ville etablera sin verksamhet i kommunen. Beslutet innebär inget generellt förbud mot elsparkcyklar. Även om Kungsbacka säger nej till uthyrningsföretagen så kan det ändå förekomma privata elsparkcyklar på gatorna i staden.

Regler för elsparkcykel

  • Du som kör elsparkcykel följer samma trafikregler som för vanliga cyklar.
  • Elsparkcykel är ett enpersonsfordon, det innebär att du inte får lov att skjutsa någon på en elsparkcykel utan ska köra den ensam.
  • Parkera elsparkcykeln så att den inte står i vägen för andra. Den får inte blockera en gång- eller cykelväg eller vara ett hinder eller fara för andra trafikanter.
  • Det är obligatoriskt att använda hjälm om du är under 15 år, samma som för cykel.
  • Kör endast på cykel- eller vägbana.

Kontakt

Kommunens kundcenter
Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se