Goda betyg i brukarundersökning

Nu har resultatet från 2020 års brukarundersökning sammanställts. Resultatet visar generellt sett positiva upplevelser bland våra brukare och klienter, men också vissa utvecklingsområden. Vi vill rikta ett särskilt tack till alla som var med och svarade på enkäten. Med er hjälp kan vi fortsätta att utveckla och förbättra vårt stöd.

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har varje år möjlighet att delta i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) brukarenkäter för att få kunskap om hur kvaliteten på vårt stöd upplevs.

Vilka verksamheter som deltar varierar mellan åren. Hösten 2020 genomfördes undersökningar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, stöd i hemmet och sysselsättning samt några av verksamheterna inom myndighetsutövning.

2020 deltog dessutom förvaltningen, tillsammans med ett mindre antal kommuner, i en pilotundersökning riktad till placerade barn och unga över 13 år. Läs mer om pilotundersökningen här.

En nyhet för 2020 var att SKR upphandlat en ny enkättjänst som innebar förbättrade möjligheter för personer inom funktionshinderområdet att svara, med bland annat möjlighet till widgit-bilder som stöd.

Nöjda med stödet

Resultaten visar att brukare och klienter i Kungsbacka kommun generellt är nöjda med sina insatser. Inom flera områden ligger vi i nivå med eller över snittet för alla kommuner. Många brukare upplever trygghet, att personalen bryr sig om dem och att de får den hjälp de vill ha.

Utvecklingsområden skiljer sig något mellan verksamheterna. Generellt ser vi sedan föregående år att färre brukare vet vem de ska vända sig till om något är dåligt. Inom boende med särskild service syns skillnader mellan könen i hur man svarar på olika frågor, till exempel om man är rädd för något hemma.

Vi arbetar med resultatet

Verksamheterna arbetar just nu med att analysera resultatet. Utifrån analyserna planerar vi aktiviteter och åtgärder för att förbättra ev. utvecklingsområden och/eller bibehålla goda resultat. Återkopplingen av resultatet och arbetet tillsammans med brukarna och klienterna förbereds just nu så att den kan genomföras på ett tryggt och smittsäkert sätt.

Ta del av det fullständiga resultatet i webbtjänsten Kolada.