Inbjudan till civilsamhället att samverka med Kungsbacka kommun

Civilsamhällets organisationer är viktiga samarbetspartners för Kungsbacka kommun och för den demokratiska delaktigheten och deltagandet. Civilsamhället ger också viktiga bidrag till innovation och nytänkande inom kommunen.

Unga och nyanlända etablerade på arbetsmarknaden

I Kungsbacka kommun är utmaningen framåt, precis som i övriga regionen och riket, att få grupperna unga och nyanlända etablerade på arbetsmarknaden. Vi kommer därför under kommande år att arbeta med att utveckla arbetssätt och skapa innovativa lösningar för att målgrupperna ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Idéburet offentligt partnerskap

Vi vill med samverkansmodellen idéburet offentligt partnerskap (IOP) skapa en samverkansform som syftar till att öka sannolikheten att uppnå politiskt fattade beslut och som utgår från tanken att idéburna organisationer kan bidra till samhällsutvecklingen. Idéburna organisationer arbetar även med former som ökar människors möjlighet till delaktighet vilket är av stor vikt för kommunen att ta tillvara på. 

Kriterier för IOP i Kungsbacka kommun

Förutom krav på idéburen aktör och allmänna grundförutsättningar ska även följande kriterier uppfyllas för att Kungsbacka kommun ska ingå IOP:

 • Förutsättningarna att nå kommunens mål inom aktuellt område bedöms stärkas genom IOP.

 • Partnerskapet bedöms skapa mervärde för målgruppen.

 • Det finns förutsättningar hos samtliga parter för det engagemang och den insats som krävs för att tillsammans utvärdera och utveckla verksamheten.

 • Partnerskapet är samfinansierat, där alla parter tydligt bidrar i budget med materiella eller/och immateriella resurser.

 • Partnerskapet utgår från en gemensam samhällsutmaning i överensstämmelse med kommunens politiska prioriteringar.

 • Partnerskapet bygger på en samsyn kring målen och målgruppen.

 Vilka kan ingå i ett IOP med Kungsbacka kommun?

 • Inga krav på specifik associationsform.

 • Har ett allmännyttigt syfte.

 • Eventuellt överskott ska återinvesteras i verksamheten och får inte delas ut till privatpersoner eller juridisk person med vinstsyfte.

 • Ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer, samt ta ställning för demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och inkludering.

 • Idéburen parts särintresse får inte stå i strid med kommunens styrdokument eller gällande lagstiftning.

 • Den idéburna partens verksamhet ska vara förenlig med målsättningen om ett samhälle fritt från våld, narkotika, doping och skadligt bruk av alkohol, tobak samt spel om pengar med negativa konsekvenser för individen.

 • Idéburen parts verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller religiös tillhörighet.

 • Ska inte ha skatteskulder.

 • Ha relevant kunskap och erfarenhet.

 • Ha en vilja att lösa samhällsutmaning (-ar) genom gemenskap och dialog.

Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att ingå ett idéburet offentligt partnerskap med Kungsbacka kommun inom arbetsmarknadsområdet?

Kontakta gärna

Clara Engstrand, utvecklingsledare på Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad
Clara.engstrand@kungsbacka.se