Kommunen gör en lex Sarah anmälan

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg anmäler en påtaglig risk för allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

På ett av kommunens boenden har medarbetare vid två tillfällen upptäckt blåmärken på en person som bor på boendetEn utredning har gjorts, men utifrån den kan inte konstateras hur personen fått blåmärkena.  

Utredningen visar på brister 

Utredningen visar på brister som kan innebära en påtaglig risk för hot mot enskildas fysiska och psykiska hälsa. Bristerna är allvarliga och finns inom flera områden på boendet, exempelvis inom okumentations- och rapporteringsskyldigheter, kompetensutveckling och introduktion av medarbetare samt följsamhet till styrande dokument och rutiner.  

Kommunen väljer därför att anmäla händelsen som en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Planerade och vidtagna åtgärder

Förvaltningen har genomfört och planerar att genomföra flera åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Det finns bland annat planerade åtgärder för att kompetensutveckla medarbetarna på boendet och säkerställa att medarbetarna har kännedom om styrande dokument och rutiner. Verksamhetschef har även beslutat att genomföra en organisationsförändring som innebär ökade möjligheter och bättre förutsättningar för att driva förändringsarbetet på enheten. 

- Den enskilde som anmälan gäller och anhöriga är informerade om utredningen, och enhetens vidtagna och planerade åtgärder, säger Sanna Heikkinen, Socialt ansvarig samordnare, Kungsbacka kommun 

Fakta  

Kommunen ska rapportera när något inte har blivit rätt eller om det finns risk för att något ska bli fel. Kommunen måste både åtgärda fel och brister samt förebygga så att fel och brister inte uppstår. I dagligt tal kallas detta för lex Sarah.  

Lex Sarah  

All personal inom all socialtjänst och äldreomsorg är enligt lex Sarah skyldig att rapportera varje missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande som sker i verksamheten. Alla rapporter som inkommer ska utredas. Allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Med allvarliga missförhållanden avses händelser eller underlåtelser som innebär eller inneburit hot mot eller medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. 

Kontakta gärna