Barn leker i sandlåda

Kungsbacka har trygga förskolor där barn trivs

Resultatet av årets förskolenkät visar att föräldrar i Kungsbacka som helhet är mycket nöjda med verksamheten i våra förskolor. 96 procent av de som svarat tycker till exempel att påståendet ” mitt barn trivs på förskolan” stämmer.

När det gäller trygghet så är det 95 procent som valt något av alternativen instämmer eller instämmer helt och hållet vid påståendet ”mitt barn känner sig tryggt på förskolan”. Enkäten visar också att det är frågor om trivsel och trygghet som föräldrar tycker är viktigast. 

Fint kvitto till medarbetare

- Det här är väldigt fint kvitto till alla medarbetare som varje dag skapar en värdefull och viktig verksamhet för barnen, säger Maria Andersson, skolchef i förvaltningen Förskola & Grundskola. Jag är stolt över att våra förskolor i så hög grad lever upp till vårt uppdrag.

Enkäten genomfördes under januari – februari. 56 procent av de tillfrågade svarade och det innebär en ökning av andel svarande jämfört med förra året då ungefär hälften av alla tillfrågade svarade.

Frågor som handlar om förskolans läroplan

Syftet med enkäten är att ge de som ansvarar för förskolan ett underlag som beskriver vårdnadshavares upplevelse av förskolan i förhållande till uppdraget enligt områdena i läroplanen. 

För varje område finns ett antal konkreta frågor där de som svarar ger ett omdöme på en femgradig skala där 1 är mest negativt och 5 är mest positivt. Resultatet per fråga sammanställs till ett medelvärde per område.

Resultat för de olika frågeområdena

Enkäten genomförs i samtliga kommuner inom Göteborgsregionen, GR. Här nedan ser du totala resultat per frågeområde för Kungsbacka samt inom parentes resultatet för GR. 

Normer och värden: 4,44 (4,39)
Värdegrund och uppdrag: 4,18 (4,10)
Omsorg, utveckling och lärande: 4,32 (4,25)
Barns inflytande och delaktighet: 4,30 (4,23)
Förskola och hem:4,26 (4,18)

En av frågorna i området Omsorg, utveckling och lärande handlar om vårdnadshavarnas upplevelse av förskolans uppdrag när det gäller att utveckla ett matematiskt tänkande. Här är det 75 procent som anser att förskolan lever upp till detta. 17 procent anger att de inte vet om det sker. Förskola & Grundskola har startat upp ett långsiktigt arbete för att öka barn och elevers måluppfyllelse, ett av fokusområdena i det utvecklingsarbetet handlar om matematiskt lärande.

- Resultatet för den här frågan pekar på vikten av detta samt också på att vi behöver bli bättre att beskriva det vi gör i förskolan, säger Maria Andersson.

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete på förskolan

Resultatet för varje förskola ska via rektor återkopplas till vårdnadshavarna och är ett underlag för förskolans systematiska kvalitetsarbete.

- Enkäten är ett viktigt stöd i arbetet med att identifiera våra förbättringsområden, säger Maria Andersson.

De frågor där vårdnadshavare ger lägst omdömen handlar om utemiljö samt information om mål och innehåll:

  • 12 procent ger betyg 1 eller 2 vid påståendet …”mitt barns förskola har en utemiljö som är inspirerande och inbjudande”
  • 9 procent ger betyg 1 eller 2 vid påståendet ”förskolan informerar om mål och innehåll i utbildningen”

Mer information

Via länken hittar du Göteborgsregionens GRs pressmeddelande om enkäten samt resultatrapporter för Göteborgsregionen och på kommunnivå. 

Resultatet av Göteborgsregionens enkät till vårdnadshavare inom förskola och pedagogisk omsorg - Göteborgsregionen (GR) (goteborgsregionen.se)

Kontakta gärna

Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola
maria.andersson@kungsbacka.se
0300-83 66 16