Förbättringar i arbetsmiljön för hemtjänsten

Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun har gjort flera åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom hemtjänsten. Arbetsmiljöverket är nöjda med åtgärderna och avslutar därmed ärendena.

Som Kungsbacka kommun tidigare berättat så har Arbetsmiljöverket krävt åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom hemtjänsten i Åsa/Frillesås, Öster och Hede/Älvsåker. Förvaltningen för Vård & Omsorg har gjort flera åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket är nöjda med åtgärderna och avslutar de två ärendena som berör tre enheter. Eftersom åtgärderna är genomförda så behöver Vård & Omsorg inte betala vitet på 150 000 kronor per ärende, totalt 300 000 kronor.

Genomförda förändringar

Förvaltningen för Vård & Omsorg har gjort omfattande förändringar i planeringen för besök hos omsorgstagare. Till exempel planerar hemtjänsten sina besök på ett nytt sätt i det digitala planeringsverktyget Intraphone. Det nya sättet innebär att det i högre grad går att styra hur medarbetarna åker mellan hemtjänsttagarna och att det också blir lättare att styra den så kallade kontinuiteten, alltså hur många medarbetare en hemtjänsttagare träffar när den får hjälp.

Medarbetarna har också fått extra tid för att kunna utföra administrativa arbetsuppgifter, till exempel återrapportering i datasystem. Totalt är det nu 15 minuter per dag.  

Arbetsgivaren har också gett mer utrymme i schemat för de medarbetare som har hand om telefonen för trygghetslarm. Det innebär att det nu i större utsträckning finns tid avsatt för larm, utöver ordinarie besök.

Medarbetarna har även fått tio minuters paustid under förmiddag, eftermiddag och kväll utöver rapporteringstid. Syftet med paustiden är att ge möjlighet till paus utöver rast.

Det har även lagts tills två minuters tid för varje besök hos hemtjänsttagare. Syftet med den tilläggstiden är att minska upplevelsen av stress och ge tid för oplanerade händelser.

Drar ner på tempot

- Sammanfattningsvis kan man säga att vi försöker dra ner tempot för medarbetarna och vår förhoppning är också att det ska vara tydligt hur tiden ska användas. Det kan låta som lite tid med exempelvis två minuters tillägg vid varje besök men det kan innebära upp emot en halvtimme om dagen, vilket vi tror ändå gör stor skillnad, säger Johan Sandström, HR-chef för förvaltningarna för Vård & Omsorg och Individ & Familjeomsorg.

Förändringarna inom hemtjänsten innebär att arbetsgivaren behöver förtäta med mer personal och det beräknas kosta cirka tio miljoner kronor om året.

Vill veta vad medarbetarna tycker

För att få återkoppling på de arbetsmiljöåtgärder som nu införts vill arbetsgivaren veta vad medarbetarna tycker. Därför får alla som arbetar inom hemtjänsten svara på några snabba frågor vid arbetsdagens slut via en skärm som finns i hemtjänstlokalerna.

- Det ger oss en direkt återkoppling från medarbetarna hur de upplever sin arbetsmiljö och informationen kan exempelvis användas på Arbetsplatsträffar, APT. Det blir ett verktyg för att ha en levande dialog om arbetsmiljön, säger Johan Sandström.

Kontakta gärna

Johan Sandström, HR-chef förvaltningarna för Vård & Omsorg samt Individ- & familjeomsorg i Kungsbacka kommun.
johan.sandstrom@kungsbacka.se
0300-83 39 87