Gemensamt fokus för att ge barn och elever ännu bättre förutsättningar

Under en femårsperiod fokuserar vi inom Förskola & Grundskola särskilt på tre utvalda områden för att våra elever ska nå måluppfyllelse. Vi vill åstadkomma en utveckling som innebär att alla barn som lämnar våra skolor har stora valmöjligheter, stark självkänsla och god hälsa.

De områden som under 2020-2025 kommer vara i fokus inom Förskola & Grundskola är jämställd utbildning, matematiskt lärande och undervisningens kvalitet.

Arbetet med de utvalda fokusområdena förväntas bidra till högre måluppfyllelse, högre kvalitet på undervisningen och bättre bemötande utifrån individens behov.

Varför är just de här områdena viktiga att fokusera på?

– Jämställd utbildning satsar vi på för att alla barn och elever ska ges goda förutsättningar och inte begränsas av vilket kön de har. I förlängningen kommer detta bidra till bättre skolresultat och ett tryggare samhälle där alla kan delta utifrån sina förutsättningar, säger Lars Clemensson, Kvalitet & Utvecklingschef inom Förskola & Grundskola. 

Lars fortsätter:
– Att utveckla undervisningens kvalitet är något som är centralt i vårt arbete. Våra kunniga pedagoger måste utifrån vetenskaplig grund få ännu fler redskap så att alla barn och elever kan få lyckas.
– Under många år har resultaten i matematik varit våra sämsta, både i Sverige och i Kungsbacka. För att lyckas med att ändra detta måste vi lyckas med att intressera barn och elever mer för matematik. Lärarna i förskolan och i skolan måste ges förutsättningar att samarbeta, jämföra och lära av varandra så att vi tillsammans kan utveckla barnens och elevernas matematiska lärande.

Varje skola formar sin utvecklingsresa

Hösten 2020 startade resan genom förankring och kompetensutveckling för rektorer.
– En bärande tanke i denna femåriga resa är att det är rektor tillsammans med sin personal som måste forma sin utvecklingsresa utifrån de förutsättningar som finns på hens förskola eller skola. Den resan ska vi som ledning för Förskola & Grundskola samordna, stödja och följa upp, säger Lars.

Vad händer under 2021?

Under 2021 genomför vi flera inspirationsföreläsningar för pedagoger kopplat till de tre olika områdena. Vi utbildar även mellanledare på förskolor och skolor om undervisning utifrån vetenskaplig grund.

– Förskolorna och skolorna kommer genom enhetens systematiska kvalitetsarbete att följa upp sitt eget utvecklingsarbete, säger Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola. Göteborgs universitet kommer också börja att följa vad som händer i undervisningen och resultat  som vi uppnår.

– Hos oss pågår varje dag undervisning som syftar till att alla barn och elever ska prestera utifrån sin fulla kapacitet, arbetet med fokusområdena innebär nya steg i vårt uppdrag.

Kontakta gärna

Maria Andersson, skolchef
maria.andersson@kungsbacka.se
0300-83 66 16

Lars Clemensson, Kvalitet & Utvecklingschef
lars.clemensson@kungsbacka.se
0300-83 40 23