Nytt arbetssätt vid smitta inom Vård & Omsorg

En stor andel av de äldre som har hemtjänst, hemsjukvård eller bor på ett vård- och omsorgsboende är vaccinerade och det gör att covid-19 minskar i våra verksamheter. Därför avvecklas covid-teamet inom hemtjänsten och ett nytt arbetssätt införs vid misstänkt eller konstaterad smitta.

Under pandemin har förvaltningen för Vård & Omsorg infört ett covid-team inom hemtjänsten. Det är ett tvärprofessionellt team som enbart arbetat med alla personer som har konstaterad eller misstänkt covid-19 som är i behov av hemtjänst och/eller hälso- och sjukvårdsinsatser. I teamet ingår bland annat undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter samt biståndshandläggare.

Covidteamet blir covidsupport

Från och med den 16 april upphör covid-teamet inom hemtjänsten och istället ska alla hemtjänstgrupper själva hantera misstänkt eller konstaterad smitta. Orsaken är att det under en längre period endast är fåtal personer som har misstänkt eller konstaterad covid-19 eftersom många av de äldre med hemtjänst har vaccinerat sig.

Istället kommer det att starta en slags covid-support som medarbetare i den ordinarie verksamheten kan få stöd och handledning av. Covidsupporten vänder sig till alla verksamheter inom Vård & Omsorg.

- Det finns en samlad kompetens kring smitta och det är viktigt att vi tillvaratar den höga kompetens som finns hos medarbetarna. Det gör vi i första hand genom att upprätta en covid-support. Vi ska också ta fram en plan för hur vi ska tillvarata kompetensen på längre sikt så att kunskapen kan spridas både till nuvarande medarbetare och nyrekryteringar, säger Susanne Ramstedt, enhetschef för Smedjans korttidsenhet.  

Smittade erbjuds plats

Den så kallade covid-supporten kommer att arbeta rent fysiskt på den särskilda covid-kortidsenheten som sedan i december förra året finns på korttidsenheten Smedjan. Där ges vård och omsorg till smittade personer som antingen kommer direkt från sjukhus, har hemtjänst, hemsjukvård eller personer som bor på ett vård- och omsorgsboende.

Covid-korttidsenheten kommer att finnas kvar och den som bor hemma och har hemtjänst eller bor på ett vård- och omsorgsboende och får konstaterad covid-19 kommer i första hand att erbjudas en plats på covid-korttids under perioden hen är smittad. På så vis samordnas och effektiviseras personalresurserna och för omsorgstagaren och anhöriga kan det vara en trygghet att det finns personal dygnet runt. Om omsorgstagaren inte accepterar erbjudandet om covid-korttidsplats kommer personen att få vård och omsorg i hemmet.

Kontakta gärna
Susanne Ramstedt, enhetschef för Smedjans korttidsenhet
susanne.ramstedt@kungsbacka.se
0300-83 51 44