Ungdomar på skola. Foto: Ciprian Gorga.

Så tycker unga i Kungsbacka om sina liv

Många ungdomar i Kungsbacka tycker att livet har blivit sämre under coronapandemin – men samtidigt har de en positiv framtidssyn. Nu finns resultaten från enkäten Lupp.

Under hösten fick ungdomar i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 svara på frågor om sin livssituation i enkäten Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Nu finns resultaten att ta del av i en rapport från Göteborgsregionen, FoU i Väst.

Enkäten är till för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt och är framtagen av MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Frågorna ger svar på hur unga ser på fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa och livstillfredsställelse, arbete och framtid. Lupp-enkäten genomförs vart tredje år och Kungsbacka kommun är en av nio kommuner i Göteborgsregionen som gör enkäten.

Ska ge mer kunskap och ökad dialog med unga

Underlaget i Lupp-enkäten ska fungera som ett kunskapsstöd i kommunens utvecklingsarbete inom många områden som rör unga. Enkäten är också ett verktyg för dialog mellan kommunens unga invånare och kommunens tjänstepersoner och politiker.

– Barns och unga perspektiv viktiga att ha med i beslutsprocesser, särskilt med tanke på att barnkonventionen blivit lag. Vi satsar nu också extra på att utveckla ungdomsforum i kommunen för att vi ska bli bättre på att ta hand om de ungas perspektiv, säger Jacob Leuchovius, utvecklare på Kultur & Fritid.

Ett sämre liv under coronapandemin

Nytt för Lupp-enkäten 2020 är en fråga om hur de unga ser på sina liv i olika avseenden jämfört med hur det var innan coronapandemin. Vad gäller livet som helhet uppger nästan var fjärde Kungsbacka-ungdom i båda åldersgrupperna att det blivit lite eller mycket sämre. Könsskillnaderna är stora och bland tjejerna svarar 32 procent att det blivit sämre mot 13 till 14 procent av killarna.

Varannan ungdom vill vara med och påverka

Ungefär varannan ungdom uppger att de vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen – men bara ungefär var fjärde elev i årskurs 8 och var femte i årskurs 2 på gymnasiet tror att de har möjlighet att föra fram åsikter till beslutsfattare.

Hälften av eleverna i årskurs 8 och drygt 40 procent av gymnasieeleverna i årkurs 2 uttrycker ett ganska eller mycket stort förtroende för politiker.

30 procent i årskurs 8 anger att de utsatts för brott

30 procent i årskurs 8 anger att de blivit utsatta för brott eller hot. Det är samma andel som i enkäten 2017. I gymnasiets årkurs 2 är motsvarande andel 26 procent. Stadens centrum och kollektivtrafiken anges som mest otryggt. Tjejer upplever större otrygghet i vardagen än killar.

Totalt sett är resultaten vad gäller trygghet ungefär desamma som 2017.

Tjejer mår allt sämre

Den självskattade hälsan hos tjejer har fortsatt att bli sämre sedan mätningen 2010. Bara cirka 60 procent av tjejerna i båda åldersgrupper uppger 2020 att de mår åtminstone ganska bra. Det vanligaste upplevda hälsobesväret är stress, men även nedstämdhet, sömnproblem, huvudvärk och magont är relativt utbrett.

Alkoholanvändningen fortsätter att gå ner lite i gymnasiet, men går upp något i årskurs 8. Bland gymnasietjejerna märks en tydlig ökning av snusanvändning.

Flertalet är nöjda med skolundervisningen

Flertalet tycker att skolundervisningen är ganska eller mycket bra, 86 procent av eleverna i årkurs åtta och 93 procent av gymnasieeleverna i årkurs 2. 74 procent trivs med stämningen i skolan bland eleverna i årskurs 8 och 84 procent i gymnasiegruppen.

Vad gäller upplevelsen av trygghet finns tydliga könsskillnader. Bara var tredje tjej i årskurs 8 uppger att hon alltid är sig trygg i skolan, medan drygt hälften av killarna i samma årskurs anger detta. 

Det finns ett utbrett intresse för att vara med och bestämma i olika skolfrågor, men det är väsentligt färre som upplever att de får göra det.

Nio av tio är nöjda med fritiden

På frågan hur nöjd eller missnöjd man är med fritiden svarar nio av tio ungdomar i båda åldersgrupperna att de är ganska eller mycket nöjda, men killar i högre utsträckning än tjejer.

Ungefär var femte elev i årskurs 8 och mer än var fjärde elev i årskurs 2 på gymnasiet tycker att det finns för lite att göra på fritiden och lika många saknar aktiviteter där de bor.

Ungdomarna i Fjäråsområdet är något mer kritiska till fritidsutbudet. Samtidigt märks en förbättring i nöjdhet vad gäller det lokala fritidsutbudet i Fjärås, där kommunen sedan förra enkäten gjort särskilda satsningar på fritidsaktiviteter. Här ligger Fjärås över genomsnittet, till skillnad från 2017.

Ser positivt på framtiden och många vill plugga vidare

Ungefär nio av tio ungdomar i båda åldersgrupperna ger uttryck för en ganska eller mycket positiv framtidssyn. Drygt 80 procent av eleverna i årskurs 8 vill plugga vidare och i gymnasiets årskurs 2 är det två av tre som tror att de kommer att plugga vidare på universitet eller högskola.

Om Lupp 2020

  • Lupp är en undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
  • Nio kommuner i Göteborgsregionen genomför Lupp under hösten: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. 
  • Göteborgsregionen, FoU i Väst bidrar med samordning, analys och rapportskrivning.
  • De lokala rapporterna kommer att följas upp av en fördjupande och mer detaljerad analysrapport baserad på det sammantagna enkätunderlaget från de nio kommuner i Göteborgsregionen som genomfört Lupp 2020.

Kontakta gärna

Utvecklare Jacob Leuchovius
0300-83 45 94
jacob.leuchovius@kungsbacka.se