Utredning för att möta behov av skolplatser i Åsa

Kommunen utreder tillfällig lösning för att skapa fler skolplatser för elever i Åsa Gårdsskolans skolupptagningsområde eftersom det är för lite plats där från och med hösten 2022.

I kommunens planering ingår att bygga en ny skola i Åsa för att möta behov enligt våra befolkningsprognoser. Den nya skolans beräknas vara klar 2026 men redan från höstterminen 2022 behövs fler platser eftersom Åsa Gårdsskolan då inte kommer ha plats för alla elever som tillhör skolan. 

Tillfällig lösning 2022-2026

Förvaltningschefen för Förskola & Grundskola har tagit initiativ till en utredning som syftar till att hitta en tillfällig lösning för elever i Åsa Gårdsskolans skolupptagningsområde eftersom det är för lite plats där från och med hösten 2022. Utredningen förväntas färdigställas nu i vår, målet är att föreslå ett alternativ för politiskt beslut till nämnden för Förskola & Grundskola i juni.

Alternativ ska belysas ur olika perspektiv

Inför uppstarten av utredningen har tre möjliga alternativ identifierats och utredningen ska belysa dessa ur olika perspektiv. Förutom rent lokalmässiga möjligheter att skapa plats ska konsekvenser för de olika alternativen beskrivas utifrån barnperspektiv, elevernas måluppfyllelse, organisation samt skolskjuts och trafik.

Utgångspunkt i arbetet är även kommunens inriktning om effektiv lokalanvändning. Den innebär att så långt det är möjligt ska lokalbehov täckas av befintliga lokaler.

Under arbetet med utredningen genomförs möten med de olika skolornas brukarråd i syfte att informera och lyssna in frågor och funderingar kopplat till arbetet med att tillgodose behov av skolplatser på kort och lång sikt i Åsa och Frillesås. För medarbetare så kommer arbetet med utredningen lyftas inom ramen för facklig samverkan.

Alternativ som undersöks

Här beskrivs endast kort innebörden av de alternativ som ingår i utredningen eftersom arbetet med att beskriva möjligt genomförande och konsekvenser ur olika perspektiv pågår och ännu inte är klart.

Fullständig beskrivning av möjligheter och konsekvenser kommer finnas tillgänglig så snart förvaltningen färdigställt tjänsteskrivelsen inför nämndens hantering.

Lösning på Åsa Gårdsskolan

Utredningen ska belysa möjligheter och konsekvenser att utöka grundskoleplatser på Åsa Gårds skola för perioden höstterminen 2022 till höstterminen 2026 genom att använda paviljonger som idag används till förskola, Stora Loket. Alternativet skulle innebära att cirka 100 barn tillfälligt behöver flytta till förskolelokaler i Frillesås, Klockaregården och Trollelyckan.

Elever som tillhör Åsa Gård får tillfälligt Åsaskolan som anvisad skola

Utredningen ska belysa möjligheter och konsekvenser av att utöka grundskoleplatser på Åsaskolan för att avlasta Åsa Gård under perioden höstterminen 2022 till höstterminen 2026. Det finns idag inte tillräckligt med plats på Åsaskolan och utredningen ska se över vilken möjlighet det finns att använda andra ytor på skolan till elevplatser eller skapa tillfälliga samt de konsekvenser det skulle innebära.

Elever som tillhör Åsa Gård får tillfälligt Frillesåsskolan som anvisad skola

Utredningen ska belysa möjligheter och konsekvenser att använda befintliga grundskoleplatser på Frillesåsskolan för att avlasta Åsa Gård under perioden höstterminen 2022 till höstterminen 2026. Frillesåsskolan byggs för närvarande ut, när arbetet är klart inför höstterminens start 2022 finns plats för fler elever än i dag. 

Kontakta gärna

Maria Andersson, skolchef
0300-83 66 16
maria.andersson@kungsbacka.se