Beslut om arenan är överklagat

Kungsbacka kommun fick den 3 maj besked om att kommunfullmäktiges beslut om arenan är överklagat till Förvaltningsrätten.

Överklagandet gäller att den del av beslutet som rör de kommersiella ytorna alternativt hela beslutet ska upphävas. De huvudsakliga invändningarna är att beslutet strider mot dels kommunallagens regler om vad en kommun får göra och förbudet mot stöd till enskild näringsidkare, dels reglerna om statsstöd i EU-fördraget och statsstödslagen.

I överklagandet begärs också så kallad inhibition, vilket i så fall skulle innebära att beslutet tills vidare inte får verkställas.

Vad innebär detta för det fortsatta arbetet?

Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald har beslutat att tjänstepersonernas arbete inom projektet pausas. I första läget till det att beslut om inhibition är taget.

– Det vi gör nu är att vi arbetar med att ta fram kommunens yttrande i målet om inhibitionsyrkandet som ska vara inne hos rätten den 5 maj, säger Emma Kjernald.

Kontakta gärna

Kontakta gärna